Fedt er ik­ke li­ge fedt

BT - - KLUMME -

Der har i evig­he­der væ­ret fo­kus på fedt­stof­fer, bå­de dem fra plan­te­o­li­er og dem, der fin­des i ani­mal­ske pro­duk­ter. Of­te bli­ver de skældt ud, men hvad er egent­ligt sundt fedt, hvad er us­undt­fedt og hvor­dan dan­ner man sig et over­blik?

De fle­ste af mi­ne kli­en­ter har svært ved at for­stå, at en avo­ca­do er sund. De tror, at den – på grund af sit hø­je kal­o­ri­e­ind­hold – er fe­den­de. Det er ef­ter min me­ning en skam, for vi skal ha­ve en vis mæng­de fedt­stof gen­nem vo­res mad og­så selv­om vi vil slan­ke os. Men det er ho­ved­sa­ge­ligt de en­kel­tu­mæt­te­de og fle­ru­mæt­te­de fedt­stof­fer, vi skal væl­ge – og her er avo­ca­do­en et rig­tig fint bud.

Må­ske er du ban­ge for, om din mad bli­ver me­re kal­o­ri­e­hol­dig, når du f. eks. ste­ger din bøf i smør. Men der er fak­tisk ik­ke så me­get at be­kym­re sig om rent kal­o­ri­e­mæs­sigt. Du får nem­lig kun ca. ½ - 2 gram fedt ek­stra pr. 100 gram kød ved at ste­ge f. eks. hak­ked­ren­ge, fri­ka­del­ler, ko­te­let­ter osv. i fedt­stof, frem­for at tørs­te­ge dit kød.

Vil du vir­ke­lig spa­re kal­o­ri­er, kan du væl­ge ma­gert kød og skæ­re di­ver­se fedt­kan­ter fra. Men husk så og­så at smi­de det fedt ud, der er på pan­den i ste­det for at kom­me det i sovsen.

Steg i smør

Omvendt kan det godt be­ta­le sig at væ­re op­mærk­som på mæng­den af fedt­stof, når du ste­ger f. eks. kar­to­f­ler, løg og an­dre grønt­sa­ger, da de suger me­get fedt til sig un­der steg­ning. 100 gram kog­te kar­to­f­ler in­de­hol­der 0 gram fedt, hvor­i­mod 100 gram bra­se­de kar­to­f­ler kan in­de­hol­de ca. 12 gram fedt.

Det vig­tig­ste er, hvil­ket fedt­stof du ste­ger i – her ta­ler vi ik­ke kal­o­ri­er – men sund­hed. Når du ste­ger kød til gry­de­ret­ter el­ler på pan­den, skal du væ­re op­mærk­som på, at de fle­ste fedt­stof­fer ik­ke tå­ler sær­ligt hø­je ste­ge­tem­pe­ra­tu­rer. Raps- og oli­veno­lie er at fo­re­træk­ke, for­di de in­de­hol­der man­ge en­kel­tu­mæt­te­de fedt­sy­rer. Man­ge an­dre oli­er har et stør­re ind­hold af fle­ru­mæt­te­de fedt­sy­rer, som er min­dre var­mesta­bi­le. Når man op­var­mer dis­se ty­per fedt­stof­fer, øde­læg­ges de og om­dan­nes til trans­fedt­sy­rer, der kan væ­re ska­de­li­ge for vo­res hel­bred.

Sær­ligt ste­ge­pan­den og wo­ken er ’ far­li­ge’for din sund­hed, for­di vi ik­ke helt kan kon­trol­le­re var­me­tem­pe­ra­tu­rer­ne på en ko­ge­pla­de. Det går bed­re i ov­nen, hvor tem­pe­ra­tu­ren f. eks. sæt­tes på 180 gra­der.

Den bed­ste olie at ste­ge i er fak­tisk koko­so­lie, der fås med en mild smag af kokos el­ler i en smags­neut­ral raf­fi­ne­ret va­ri­ant. ( Du kan og­så få kokos­smør til dit brød, hvis du vil prø­ve en an­den va­ri­ant af smør­stof). Næst­bedst er smør, der som koko­so­lie er var­mesta­bilt.

Det er en me­get ud­bredt mis­for­stå­el­se, at koko­so­lie er dår­ligt for hel­bre­det, for­di det in­de­hol­der mæt­tet fedt. For koko­so­lie med­vir­ker ik­ke til f. eks. vægtstig­ning el­ler for­hø­jet ko­leste­rol, da det sun­de fedt­stof er et plan­te­fedt­stof, der ik­ke let lag­res som fedt – men om­sæt­tes af krop­pen til ener­gi. Det mæt­te­de fedt i koko­so­lie er alt­så langt fra far­ligt. Tvær­ti­mod er det rig­tig godt for hel­bre­det, til at nor­ma­li­se­re stof­skif­tet og der­med gi­ve vægt­tab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.