Se godt ud i u

Så­dan stram­mes kvin­de­krop­pens øm­me punk­ter

BT - - KROP I BALANCE -

Har du svært ved at ny­de dit eget spejl­bil­le­de? Står du nog­le gan­ge og hi­ver og ni­ver dig selv i del­ler­ne for­an spej­let? Du er ik­ke ale­ne. De fle­ste kvin­der sva­rer, at for at få en flot sil­hu­et, skal de af med fed­tet. Det gæl­der bå­de for kvin­der med man­ge ki­los over­vægt og dem med ba­re to el­ler fem gen­stri­di­ge ki­lo.

Men kon­stant fo­kus på fedt­for­bræn­ding og vægt­tab er ik­ke løs­nin­gen. Fak­tisk bli­ver det kon­stan­te fo­kus en del af år­sa­gen til, at du trods stor ind­sats ik­ke åben­ba­rer en vel­dre­jet krop med na­tur­li­ge ti­meg­la­s­kur­ver.

De tra­di­tio­nel­le stra­te­gi­er for fedt­for­bræn­ding er nem­lig at skrue ned for kal­o­ri­er, sær­ligt kul­hy­dra­ter, og op for mo­tion.

Og alt imens du pru­ster, støn­ner og spi­ser skyr og sa­lat, fjer­ner du dig fra må­let.

Selv­om du ta­ber dig, ser krop­pen ik­ke stram­me­re ud. Den bli­ver min­dre, men er sta­dig blød. Og der er sta­dig gen­stri­di­ge fedt­de­po­ter – de sam­me ste­der.

Var det dét, du vil­le op­nå? El­lers må du læg­ge en an­den stra­te­gi.

Byg fa­ste kur­ver

Slip tan­ken om at du skal ta­be et be­stemt an­tal ki­lo for at bli­ve smuk. Flyt i ste­det dit fo­kus mod om­møb­le- ring. Med ef­fek­tiv styr­ke­træ­ning bygger og for­mer du di­ne mus­k­ler, mens fed­tet – som si­de­ge­vinst smel­ter – uden sult, kamp og af­savn.

I min nye bog ’ Vel­dre­jet’ vi­ser jeg, hvor­dan du med en ti­mes højin­tens træ­ning om ugen vil kun­ne se resultater ef­ter ba­re ni uger. Men al­le­re­de ef­ter 14 da­ge vil du kun­ne mær­ke og se en for­skel i form og hud­kva­li­tet.

Du ta­ber ik­ke nød­ven­dig­vis man­ge ki­lo, men din kro­p­s­form, din sil­hu­et og di­ne kur­ver bli­ver stram­met mar­kant op.

År­sa­gen er, at du væk­ker og styr­ker di­ne mus­k­ler. Mus­k­ler­ne for­mer din krop til et vel­dre­jet ti­meg­las og fungerer sam­ti­dig som små for­bræn­dings­fa­brik­ker, der med træ­nin­gen, vok­ser og bli­ver end­nu bed­re til at for­bræn­de ener­gi bå­de un­der træ­ning og i hvi­le. Husk at støt­te pro­ces­sen med sund – ik­ke- kal­o­ri­e­fat­tig – men træ­nings­un­der­støt­ten­de kost.

Du skal ik­ke væ­re ban­ge for at svul­me op. Du bli­ver spændstig og fast. Ik­ke stor. Og du stop­per det mu­skel­tab, som el­lers uund­gå­e­ligt sker med al­de­ren.

Som en si­de­ge­vinst får du bed­re kon­trol over di­ne led. Det be­ty­der at smer­ter i knæ, bæk­ken og ryg bli­ver fær­re, og du kom­mer ind i en sund cir­kel, der op­byg­ger styr­ke, skøn­hed og smi­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.