Kær­lig­heds­hånd­ta­ge­ne

BT - - KROP I BALANCE -

Si­debøj­nin­ger kræ­ver sta­bi­li­se­ring af rygsøj­len og ska­ber høj ak­ti­vi­tet i mus­k­ler­ne om­kring ma­ve og ryg. Øvel­sen ska­ber smi­dig­hed, kon­takt til bal­der­ne og stram­mer talj­en.

Wind­mill:

Stil dig i hof­te­bred­de med beg­ge fød­der lidt mod høj­re. Hof­ter­ne pe­ger frem. Den tun­ge­ste af di­ne kett­le­bells står ved høj­re fod. Stræk ven­stre arm li­ge i luf­ten. Bøj i hof­ten, læn dig mod høj­re, og skub hof­ten til ven­stre, som vil­le du luk­ke en køk­ken­skuf­fe. Læg væg­ten på ven­stre hæl og bal­de, og bliv ved med at skub­be hof­ten ud mod høj­re, mens du ro­ligt sæn­ker over­krop­pen mod høj­re. Du må ger­ne bø­je i knæ­e­ne. Skab plads i skul­de­ren ved at dre­je ar­men in­dad ( med uret) på vej ned. Tag fat i kett­le­bell’en. Brug nu ven­stre bal­de til be­stemt at skub­be dig op igen, og drej sam­ti­dig ven­stre arm på plads. Be­væ­gel­sen sker i hof­ten. Tu­ren ned ta­ger tre­fi­re se­kun­der. Tu­ren op kla­rer du på et se­kund. Gen­tag til beg­ge si­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.