Fi­re hu­se – fi­re for­tæl­lin­ger

Al­dring, ra­ce, køn og kri­se. I fi­re novel­ler ka­ster Ri­chard Ford lys over men­ne­skets ud­for­drin­ger

BT - - BOG- FIX - Per Krogh Han­sen Sider:

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Dmisan­tro­pi­ske re­flek­sio­ner over ti­dens dår­skab og ud­for­drin­ger – og hans er­fa­rin­ger med at æl­des. I den før­ste for­tæl­ling er han på vi­sit i det ky­st­om­rå­de, hvor han tid­li­ge­re hav­de hus. San­dy har slå­et om­rå­dets im­posan­te fe­ri­e­hu­se til pin­de­bræn­de, og Frank skal be­sig­ti­ge ska­der­ne. Det åb­ner for tu­re ned ad min­der­nes snørk­le­de sti­er, og for tan­ker om al­dring og for­fald, an­svar og flugt.

I den føl­gen­de novel­le ( bo­gens bed­ste) hen­ven­der en æl­dre sort kvin­de sig til Frank Ba­scom­be for at få lov at se det hus, han og hu­stru­en Sal­ly nu bor i. Kvin­den har bo­et der som barn, og for­tæl­ler om de tragi­ske be­gi­ven­he­der, der gjor­de, at hun måt­te flyt­te. Her er det te­ma­er som køn, ra­ce og mid­delklas­sedrøm­me, der er i fo­kus.

Franks eks­ko­ne, der er på ple­je­hjem med Par­kin­sons, skal be­sø­ges i den tred­je novel­le. Mens Frank mod­vil­ligt be­sø­ger en gam­mel be­kendt, der lig­ger for dø­den, i den fjer­de for­tæl­ling.

Det er ik­ke den yd­re hand­ling, der gør Ri­chard Fords hi­sto­ri­er læs­vær­di­ge. Der sker jo for­svin­den­de lidt. Der­i­mod er hans blik for de so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og ek­si- sten­ti­el­le ud­for­drin­ger, der mø­der men­ne­sket un­der­vejs i li­vet, emi­nent. Frank Ba­scom­be er som en gam­mel ven, man bå­de hol­der af og ir­ri­te­res over. Han er vit­tig, nær det sar­ka­sti­ske, og in­tel­li­gent. Ir­ri­te­ren­de ær­lig og skarp, men og­så med en ud­bredt be­kym­ring for, hvor­dan den ver­den, han er del af, ud­vik­ler sig. Ti­tel: Kald mig Frank. For­fat­ter: Ri­chard Ford. 274. Pris: 299. For­lag: Ti­der­ne Skif­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.