’ Jeg ejer ik­ke et tv’

Al­bum- ak­tu­el­le Cæ­ci­lie Nor­by er gå­et glip af bå­de ’ Di­cte’ og ’ Bor­gen’

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Ud­dan­nel­se: Gen­nem­brud: Ak­tu­el:

ho­eg@ bt. dk Fo­to Martin Syl­vest Sve­ri­ge, Nor­ge, Dan­mark og Tys­kland i ef­ter­å­ret med vo­res sprit­nye al­bum ’ Just the two of us’. Det er en stor op­le­vel­se, en glæ­de og en ære at spil­le med ham. Det kræ­ver me­get af os beg­ge, at spil­le duo: At vi lyt­ter, dril­ler, over­ra­sker, over­strå­ler, un­der­byg­ger hin­an­den – og lyt­ter end­nu me­re. «

Hvad lyt­ter du til for ti­den?

» Gam­mel soul, mo­town, Aretha, Mar­vin Gay, Don­ny Hat­haway og ik­ke mindst min ynd­ling – Gla­dys Knight ( hen­de med: ’ got a li­cen­ce to kill – and you know I’m go­ing straight for your heart’). Jeg sang et soul re­per­toi­re med DR Big Ban­det i Led­re­borg Slotspark sid­ste lør­dag... «

Hvad er din ynd­lings­mu­sik?

» Hvor skal jeg star­te – ABBA, Al­ban Berg, Ab­bey Lin­coln, An­nie Lennox, Aretha Franklin... Der er må­ske de før­ste 30 med A og li­ge­så man­ge med B o. s. v. Jeg har en me­get bred mu­siks­mag. Skal jeg næv­ne de tun­ge­ste må det væ­re Be­at­les, Miles Da­vis, Bach, Ra­vel og Zap­pa « .

Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen?

» ’ En kon­ge­lig af­fæ­re’ som jeg var ret vild med. Det må ha­ve væ­ret en drøm for sku­e­spil­ler­ne, at få lov til at gå rundt i 1700- tals drag­ter. Det kun­ne jeg godt tæn­ke mig at prø­ve. Må­ske skul­le jeg in­dø­ve sop­ran­par­ti­et i Mozart’s ’ Co­si fan tut­te’ og gå til au­di­tion på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. «

Hvad er din fa­vo­rit­film?

» Li­ge nu er det An­ders Tho­mas Jen­sen’s ’ Mænd og Høns’. Det er så fak­tisk og­så den al­ler­se­ne­ste film, jeg har set. Uni­ver­set, per­son­gal­le­ri­et og sku­e­spil­let er ge­ni­alt. «

Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til?

» Sting i Hels­ing­borg. Jeg er al­tid lidt op­pe at kø­re, når jeg skal se Sting. Jeg er kæm­pe- fan. Den­ne gang hil­ste jeg end­da per­son­ligt på ham... Han hol­der sig fan­ta­stisk, syn­ger sta­dig ham­ren­de godt, men men men jeg kun­ne ik­ke rig­tig mær­ke hans en­gan­ge­ment, dér på sce­nen og på græs­mar­ken i Hels­ing­borg. Der­i­mod gjor­de den guds­benå­de­de gam­le sørø­ver af en trom­mesla­ger, Vin­nie Co­lai­u­ta, et stort ind­tryk. Der var kød og blod og ba­ck­be­ats – ful­de af liv­ser­fa­ring. «

Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

» Ud over en helt hyste­risk god skri­ge- kon­cer­top­le­vel­se med me­ga hel­te­ne Bay Ci­ty Rol­lers i KB Hal­len i 1978,( Woo­dy var lækrest og jeg sad på an­den ræk­ke for­an ham)... Så har det nok væ­ret Chi­ck Corea, We­at­her Report, Bet­ty Car­ter, Ni­na Ha­gen el­ler selv­føl­ge­lig Ste­vie Won­der. «

Hvad ser du al­tid i tv?

» Jeg ser al­drig tv. Der­for er de sid­ste par års stær­ke dan­ske TV- se­ri­er som ’ Di­cte’, ’ For­bry­del­sen’ og ’ Bor­gen’ gå­et min næ­se for­bi. «

Hvad ser du al­drig i tv?

» Alt. « Gym­na­si­um. • Med ro­ck­grup­pen ’ One Two’ i 1985. • Med al­bum­met ’ Just the two of us’ ( sam­men med æg­te­man­den). Par­ret tur­ne­rer i ef­ter­å­ret i Sve­ri­ge, Nor­ge, og Tys­kland. I Dan­mark kan de op­le­ves fra den 20. ok­to­ber til den 2. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.