KOLD SKUL­DER

S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen af­vi­ser at for­hand­le med Dansk Fol­ke­par­ti uden om re­ge­rin­gen­l­der

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

Frie fug­le er fi ne i na­tu­ren, men ik­ke i po­li­tik. Med de ord læg­ger S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen nu kraft igt af­stand til Dansk Fol­ke­par­tis bej­le­ri.

Et af de store po­li­ti­ske spørgs­mål det­te eft er­år er den kom­men­de dag­pen­gere­form. Dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen læg­ger li­ge nu sid­ste hånd på en rap­port med si­ne an­be­fa­lin­ger, men selv­om Dansk Fol­ke­par­ti har luft et mu­lig­he­den for for­hand­lin­ger med So­ci­al­de­mo­ka­ra­ter­ne uden om re­ge­rin­gen, så kom­mer Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til at ven­te for­gæ­ves på Met­te Fre­de­rik­sen ved for­hand­lings­bor­det.

Lø­ber fra an­sva­ret

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kom­mer ik­ke til at sam­ar­bej­de med Dansk Fol­ke­par­ti uden om re­ge­rin­gen for at brin­ge den i min­dre­tal. Det si­ger Met­te Fre­de­rik­sen i sit før­ste store in­ter­view som par­ti­le­der til Be­ring­s­ke i dag.

» Helt grund­læg­gen­de ar­bej­der jeg med al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er, hvor det gi­ver me­ning. Om­kring DF er det mig dog helt ufor­stå­e­ligt, at et par­ti, der re­præ­sen­te­rer så man­ge dan­ske­re, ik­ke vil om­sæt­te det i re­ge­rings­ansvar.

Der­for bør man i mi­ne øj­ne og­så hol­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl fast på, at det er hans valg, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen er stats­mi­ni­ster i Dan­mark. For han kun­ne ha­ve truff et et an­det valg. Så selv­føl­ge­lig skal vi ik­ke ha­ve en si­tu­a­tion, hvor DF pe­ger på Løk­ke, og at Thu­le­sen så tror, at han kan la­ve po­li­tik med al­le mu­li­ge an­dre, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen til Ber­ling­s­ke.

Frie fug­le fungerer ik­ke

Så hvis han vil væ­re en ’ fri fugl’, som han selv har talt om, så er det ik­ke dig, der hjæl­per ham med at ba­ske med vin­ger­ne?

» Nej, alt­så – frie fug­le er fi ne ude i na­tu­ren, men ik­ke i po­li­tik. Det fungerer hver­ken på Chri­sti­ans­borg el­ler for dan­sker­ne, « sva­rer par­ti­for­man­den.

Hun vil ik­ke kom­men­te­re da­ge­pen­ge­for­hand­lin­ger­ne nær­me­re, men op­for­drer stats­mi­ni­ste­ren til at in­vi­te­re til bre­de for­hand­lin­ger, så der kan ska­bes ’ me­re tryg­hed for løn­mod­ta­ger­ne’.

Fo­tos: Linda Ka­strup

Met­te Fre­de­rik­sen rev­ser Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Dansk Fol­ke­par­ti for ik­ke at ta­ge an­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.