KAM­PEN MOD IS­LA­MISK STAT SKAL IN­TEN­SI­VE­RES

Dan­mark skal fort­sat del­ta­ge i de mi­li­tæ­re ak­tio­ner mod Is­la­misk Stat, men bom­ber gør det ik­ke ale­ne, hvis IS skal be­sej­res

BT - - DEBAT -

DEN FOR­GANG­NE UGE bød på end­nu et uhyg­ge­ligt ind­blik i Is­la­misk Stat ( IS). Eft er fl ere ugers afh øring før­te IS- sol­da­ter den 83-åri­ge Kha­lid al- As­sad til en plads i by­en Tad­mur nær den sy­ri­ske old­tids­by Pal­myra. En hæt­te­klædt bød­del hals­hug­ge­de As­sad og hæng­te hans krop op i en lys­mast. Til spot og spe og ad­var­sel for be­bo­er­ne i by­en - og for he­le ver­den, for­di bil­le­det af li­get og det afh ug­ge­de ho­ved blev sendt ud på al­skens so­ci­a­le me­di­er. Kha­lid al- As­sad var ik­ke en til­fæl­dig bor­ger i by­en. I man­ge år var han be­sty­rer af kul­turskat­te­ne i Pal­myra, som for nog­le må­ne­der si­den blev ind­ta­get af Is­la­misk Stat. Un­der ero­brin­gen af by­en øde­lag­de IS uer­stat­te­li­ge vær­ker og byg­nin­ger, men det var lyk­ke­des As­sad og li­ge­sin­de­de at skju­le fl ere an­tik­ke vær­di­er. Det var, iføl­ge New York Ti­mes, for­di As­sad ik­ke øn­ske­de at af­slø­re skju­le­ste­det, at han måt­te la­de li­vet på så gru­som vis. NYHE­DEN OM HEN­RET­TEL­SEN af den sy­ri­ske kul­tur­vog­ter er kun én i ræk­ken af mid­delal­der­li­ge hand­lin­ger fra Is­la­misk Stat. De smi­der ho­mo­seksu­el­le ud fra høj­re byg­nin­ger, de myr­der og vold­ta­ger krist­ne og an­dre, der ik­ke ret­ter ind eft er den stren­ge is­la­mi­sti­ske til­gang til ver­den. De er en trus­sel mod vo­res ci­vi­li­sa­tion og den må­de, vi har le­vet på i år­hund­re­der. Der­for er det nød­ven­digt, at vi og­så i Dan­mark sta­dig bru­ger be­ty­de­li­ge kræft er på at be­kæm­pe dem. Spørgs­må­let er hvor­dan? PAR­TI­ER­NE BAG FOR­SVARS­FOR­LI­GET er eni­ge om, at Dan­mark skal for­læn­ge bi­dra­get til den USA- le­de­de ko­a­li­tion, der be­kæm­per Is­la­misk Stats frem­march. Det nu­væ­ren­de man­dat ud­lø­ber i ok­to­ber, og det ser ud til. at de dan­ske pi­lo­ter, ma­te­ri­el og me­ka­ni­ke­re træn­ger til en pau­se. Det var som­me­rens bud­skab fra de ud­send­tes til­lids­folk, og det ser ud til, at po­li­ti­ker­ne har købt bud­ska­bet. Det dan­ske for­svar har ik­ke ka­pa­ci­tet til at fort­sæt­te bom­bar­de­men­ter­ne i åre­vis. I så fald må de træk­kes hjem i en pe­ri­o­de og sen­des tilbage med for­ny­et styr­ke se­ne­re. BOM­BER ER EN del af løs­nin­gen, men gør det selvsagt ik­ke ale­ne. Be­kæm­pel­sen af Is­la­misk Stat skal sup­ple­res med an­dre til­tag. IS er jo - trods de mid­delal­der­li­ge me­to­der - ik­ke en gam­mel­dags og tra­di­tio­nelt tæn­ken­de hær, men en mo­der­ne kam­pen­hed, der for­står at kom­mu­ni­ke­re og pro­pa­gan­de­re. Via so­ci­a­le me­di­er har is­la­mi­ster, her­un­der Is­la­misk Stat, iføl­ge dag­bla­det In­for­ma­tion for­må­et at re­k­rut­te­re 20.000 sol­da­ter fra he­le ver­den til hel­lig krig i Sy­ri­en og Irak. Det er sket med en må­l­ret­tet ind­sats blandt util­pas­se­de un­ge, især fra ghet­to­er­ne og for­stæ­der­ne i de eu­ro­pæ­i­ske stor­by­er. EN SÅ OM­FAT­TEN­DE re­k­rut­te­ring skal imø­de­gås. Ger­ne med lig­nen­de mod­kampag­ner på so­ci­a­le me­di­er, hvor man sæt­ter fo­kus på den vir­ke­lig­hed, de un­ge mænd re­elt mø­der. Is­la­misk Stat lok­ker med det ide­el­le sam­fund, hvis de un­ge mænd mel­der sig, men re­a­li­te­ter­ne er jo helt an­der­le­des. Man­ge af de hjemvend­te IS- kri­ge­re er dybt trau­ma­ti­se­re­de eft er et op­hold, der har budt på slem­me op­le­vel­ser. Sam­ti­dig skal vi gø­re alt for at ska­be fæl­les front i Eu­ro­pa, så vi lov­giv­nings­mæs­sigt for­by­der un­ge at ta­ge til Sy­ri­en og Irak og mel­de sig un­der IS’ sor­te fl ag. Vi vin­der ik­ke over Is­la­misk Stat med et snup­tag. Vi må sam­le al­le kræft er, hvis vi på lang sigt skal be­sej­re den mest uhyg­ge­li­ge ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, vi har set i det­te år­hund­re­de.

Is­la­misk Stat har et uhyg­ge­ligt, mid­delal­der­ligt menneskesyn og er en trus­sel mod vo­res ci­vi­li­sa­tion Olav Skaa­ning Andersen, ansv. che­fre­dak­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.