S for selvransagelse

BT - - DEBAT - SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE Tidl. in­ter­na­tio­nal se­kre­tær hos S

Erik Bo­el

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tab­te fol­ke­tings­val­get, for­di vi valg­te at ad­mi­ni­stre­re det dan­ske sam­fund i ste­det for at vil­le for­an­dre det. Vi lyt­te­de ik­ke til be­folk­nin­gens be­kym­rin­ger og fru­stra­tio­ner. Vo­res til­gang var rent aka­de­misk – ud­vik­let in­den for de tyk­ke mu­re på Chri­sti­ans­borg. Den vi­sion, vi hav­de, blæ­ste vi på, da vi mød­te de grum­me ex­cel- ark i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

Der er nu be­hov for selvransagelse i S. Tre op­ga­ver træn­ger sig på:

For­de­lings­po­li­tisk, hvor vi svig­te­de. Dan­mark blev me­re uli­ge un­der SRSF- re­ge­rin­gen. Det var ka­ta­stro­falt, at net­op en S- le­det re­ge­ring ik­ke ev­ne­de at lø­se dag­pen­ge­pro­ble­met, men måt­te sen­de op­ga­ven i kom­mis­sion. Jeg vil vove den på­stand, at hav­de vi løst sa­gen om dag­pen­ge­ne, hav­de Dan­marks stats­mi­ni­ster i dag hed­det Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Let­tel­ser i top­skat og sel­skabs­skat samt ik­ke mindst fra­sal­get af ar­ve­søl­vet i Dong til Gold­man Sa­chs un­der­stre­ger min po­in­te: So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­kæ­le­de overdan­mark.

Dan­mark har ik­ke væ­ret så cen­tra­li­se­ret si­den ene­væl­den – og det fi k vi ik­ke ret­tet op på. Det er symp­to­ma­tisk, at ud­kants­mi­ni­ster Car­sten Hansen end ik­ke op­nå­e­de gen­valg til Fol­ke­tin­get. Vi bur­de ha­ve lan­ce­ret en ud­kants­stra­te­gi, der om­fat­ter ik­ke ale­ne ud­fl yt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plads­ser, men over en bred front læg­ger op til en bed­re ud­nyt­tel­se af det store po­ten­ti­a­le, der lig­ger i ud­kants­dan­mark.

Den skæ­ve for­de­lings­po­li­tik og cen­tra­li­se­rin­gen af Dan­mark bar me­re end no­get an­det ved til Dansk Fol­ke­par­tis tri­umf. Det blev DF og ik­ke S, som adres­se­re­de be­folk­nin­gens fru­stra­tio­ner.

Vi svig­te­de og­så vær­dipo­li­tisk. Hvad der bur­de ha­ve væ­ret rø­de hjer­tesa­ger, blev drop­pet: øre­mær­ket bar­sel til mænd ( som der var fl er­tal for), fedt- og suk­ker­af­gift er til gavn for ik­ke mindst bør­ne­nes hel­bred, for­bud mod kø­be­sex og en be­ta­lings­ring om­kring København.

Det var en le­gen­da­risk so­ci­al­de­mo­krat – Olof Pal­me – der ud­tal­te, at po­li­tik er at vil­le. Men un­der SRSFre­ge­rin­gen var det em­beds­mæn­de­ne, der var po­li­ti­ke­re, mens po­li­ti­ker­ne var em­beds­mænd. Det­te koks er for­kla­rin­gen på man­ge af de skan­da­ler, der ram­te en ræk­ke mi­ni­stre og topem­beds­mænd. Mi­ni­stre­ne lod sig lø­be om hjør­ner med af em­beds­mæn­de­ne.

I dag er det svært at få øje på, hvad ar­ven egent­lig er eft er SRSF- re­ge­rin­gen. Der var in­gen rød tråd. Kurs og ret­ning syn­tes vil­kår­lig. Hvis ik­ke Ven­stre skal vin­de næ­ste valg, skal vi so­ci­al­de­mo­kra­ter bru­ge ti­den på at lyt­te til be­folk­nin­gens be­kym­rin­ger og ud­vik­le vo­res vi­sion for frem­ti­dens Dan­mark. En vi­sion, vi vel at mær­ke og­så hol­der fast i, når valgsej­ren – for­hå­bent­lig – er i hus.

Met­te Fre­de­rik­sen blev valgt som ny for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, 10 da­ge ef­ter Hel­le Thor­ning- Sch­midt tab­te stats­mi­ni­ster­po­sten. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.