BTs le­der tirs­dag: ’ Den sven­ske tryk­ko­ger’

BT - - DEBAT -

Der er man­ge tegn i Sve­ri­ge på, at bro­der­lan­det er på be­kym­ren­de selv­de­struk­tiv kurs. Bun­det op på to for­hold: Sve­ri­ges me­get åb­ne po­li­tik over for ind­van­dre­re og asylan­sø­ge­re. Og et nær­mest to­talt fra­vær af en kri­tisk de­bat om sam­me em­ne i sven­ske me­di­er og svensk po­li­tik. Ri­si­ko­en for at bli­ve stemp­let som ra­cist er over­hæn­gen­de. Ik­ke un­der­ligt at det ug­le­se­te par­ti Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har op­le­vet stor frem­gang si­den det sven­ske valg.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.