Hel­te af­vær­ge­de mas­sa­kre

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

Eu­ro­pa stod for­an et nyt blo­digt kapitel, da en mand, tungt be­væb­net med en Ka­las­h­ni­kov, en­pi­stol, 300 pa­tro­ner samt en kniv i sin ta­ske fre­dag eft er­mid­dag steg om bord på et tog på ba­ne­går­den i Bruxel­les.

Kort tid eft er, da klok­ken hav­de pas­se­ret 18, var en Hol­lywood- sku­e­spil­ler sår­et, mens to ame­ri­kan­ske eli­te­sol­da­ter og de­res ven, en stu­de­ren­de, hav­de tæ­vet og uska­de­lig­gjort en tungt be­væb­net per­son, der er mistænkt for at væ­re ra­di­kal mus­lim.

Det var uomt­vi­ste­ligt et dra­ma vær­digt til en Hol­lywood- fi lm, der fre­dag aft en ud­spil­le­de sig i et højha­stig­hed­s­tog i græn­selan­det mel­lem Bel­gi­en og Frankrig. Vir­ke­lig­he­den var dog, at Eu­ro­pa kun med nød og næp­pe undslap et nyt uhyg­ge­ligt kapitel i ter­r­orens navn.

Kun ot­te må­ne­der eft er at is­la­mi­sti­ske ter­r­o­ri­ster stod bag et af de vær­ste ter­r­or­an­greb i ny­e­re fransk hi­sto­rie, og blot seks må­ne­der eft er ter­r­or­an­gre­bet i København, som ko­ste­de to men­ne­sker li­vet.

Blandt pas­sa­ge­re­ne i to­get som bul­dre­de af sted mod Pa­ris sad den ame­ri­kan­ske eli­te­sol­dat, 22- åri­ge Alek Skar­la­tos fra Ore­gon i USA, som for en må­ned si­den var kom­met hjem fra mis­sion i Af­g­ha­ni­stan.

Skæb­nen vil­le, at han, li­ge­som kol­le­ga­en i det ame­ri­kan­ske fl yve­vå­ben og ven­nen Spen­cer Sto­ne, og barn­doms­ven­nen, den stu­de­ren­de Ant­ho­ny Sad­ler, hav­de valgt at bru­ge de­res fe­rie på at rej­se gen­nem Eu­ro­pa.

De var ste­get på to­get i Am­ster­dam og pas­se­ret græn­sen til to lan­de, da tog­tu­ren tog en dra­ma­tisk drej­ning umid­del­bart in­den den fran­ske by Ar­ras.

Li­ge­som an­dre af to­gets pas­sa­ge­rer var de vid­ne til uhyg­ge­li­ge klik­ly­de fra en Ka­las­h­ni­kov i hæn­der­ne på en 26- årig mand med ma­rok­kan­ske rød­der.

Skud og spl­in­tret glas

Det er i fl ere me­di­er ble­vet be­skre­vet, at den be­væb­ne­de mand kom ud fra et af to­gets toilet­ter og åb­ne­de ild.

Ant­ho­ny Sad­ler for­tæl­ler, iføl­ge Fran­ce24, at de tre ven­ner ‘ hør­te skud, spl­in­tret glas og så en an­sat i to­get, som kom for­bi i løb’.

Et an­det vid­ne, den fran­ske Hol­lywood-sku­e­spil­ler Je­an- Hu­gu­es Ang­la­de, der blandt an­det er kendt for at ha­ve spil­let en af ho­ved­rol­ler­ne i fi lmen ’ Bet­ty Blue’ fra 1986, var og­så i to­get sam­men med sin kæ­re­ste og to børn.

Han har, iføl­ge Daily Mail, for­talt, at to­gets be­sæt­ning kom lø­ben­de med lig­ble­ge an­sig­ter, mens an­dre pas­sa­ge­rer på en­gelsk skreg ‘ han sky­der, han sky­der. Han har en Kals­h­ni­kov.’

Per­so­na­let lå­ste sig, iføl­ge skue- spil­le­ren, eft er­føl­gen­de in­de i de­res egen kupé med en sær­lig nøg­le, mens pas­sa­ge­rer for­gæ­ves slog på dø­ren og råb­te om hjælp.

Alek Skar­la­tos, Spen­cer Sto­ne og Ant­ho­ny Sad­ler blev kort eft er selv vid­ner til den be­væb­ne­de mand.

» Jeg så en mand kom­me ind i vog­nen med en Ka­las­h­ni­kov, « har Skar­la­tos eft er­føl­gen­de ud­talt.

Alek råb­te; ’ Go, Spen­cer’, mens Spen­cer Sto­ne for hen mod den be­væb­ne­de mand.

Det for­lød i fl ere me­di­er, at Spen­cer Sto­ne ud­nyt­te­de de få se­kun­der det ta­ger at gen­la­de et ge­vær til at sæt­te et an­greb ind.

Med Ant­ho­ny Sad­ler i hæ­le­ne lyk­ke­des det de to ame­ri­kan­ske sol­da­ter at over­man­de den 26-åri­ge be­væb­net mand. Un­der­vejs kom en 62- årig bri­tisk it- kon­su­lent, Chris Nor­man, og Ant­ho­ny Sad­ler sol­da­ter­ne til und­sæt­ning.

» Spen­cer er først over ham og ta­ck­ler fy­ren, Alek vri­ster hans vå­ben fra ham, men man­den ta­ger en kniv frem og snit­ter Spen­cer et par gan­ge. Vi ban­ker ham al­le tre ind­til han er be­vidst­løs, « ly­der den dra­ma­ti­ske be­ret­ning fra Ant­ho­ny Sad­ler.

Iføl­ge Sad­ler bøn­faldt den be­væb­ne­de mand dem un­der­vejs om at gi­ve ham sin Ka­las­h­ni­kov tilbage. Dog uden held.

» Han gen­tog ‘ giv mig min pi­stol’, men vi blev ba­re ved med at slå på ham, og det var det. «

Iføl­ge CNN fi k Spen­cer Sto­ne næ­sten snit­tet tom­mel­fi nge­ren af, mens der an­dre ste­der har stå­et, at han og­så fi k snit­sår i ho­ve­d­et fra ger­nings­man­dens hob­byk­niv.

Iføl­ge ITV News for­kla­rer Alek Skar­la­tos, at Spen­cer løb godt ti me­ter for at kom­me hen til ter­r­o­ri­sten.

» Hvis no­gen af os vil­le skul­le væ­re ble­vet ramt af skud, var det Spen­cer, og vi er me­get hel­di­ge, at in­gen blev dræbt, især Spen­cer, « si­ger han, og un­der­stre­ger, at Spen­cer Sto­ne var i ’ godt hu­mør’ på ho­spi­ta­let, til trods for at han sta­dig var cho­ke­ret over hæn­del­sen.

Ven­nen Ant­ho­ny Sad­ler hav­de eft er­føl­gen­de svært ved helt at fat­te, hvad der var sket:

» Jeg er en uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de, som skul­le be­sø­ge mi­ne ven­ner i Eu­ro­pa, og så stop­per vi en ter­r­o­rist. Det ly­der helt skørt. «

Den fran­ske sku­e­spil­ler, Je­an- Hu­gu­es Ang­la­de, blev an­gi­ve­ligt ska­det, da han smadre­de glas­set til en alarm­k­nap med sinn knyt­næ­ve.

Kun tre men­ne­sker blev sår­et på højha­stig­hed­s­to­get. In­gen dø­de.

Jeg skul­le be­sø­ge mi­ne ven­ner i Eu­ro­pa, og så stop­per vi en ter­r­o­rist. Det ly­der helt skørt

Ant­ho­ny Sad­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.