Hvem er ter­r­o­ri­sten?

BT - - NYHEDER - Ter­r­o­ri­sten på per­ron­en ef­ter at han blev an­holdt.. Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OPKLA­RING

Myn­dig­he­der­ne i Frankrig kæm­per i øje­blik­ket med at fast­slå iden­ti­te­ten på den 26- åri­ge svært be­væb­ne­de ma­rok­ka­ner, som fre­dag aft en nå­e­de at såre tre per­so­ner i et tog mel­lem Am­ster­dam og Pa­ris, før han blev over­man­det af to ame­ri­kan­ske sol­da­ter.

Iføl­ge den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve, har den 26- åri­ge i før­ste om­gang op­gi­vet en iden­ti­tet, som eft er­for­sker­ne ik­ke har kun­net få til at stem­me, skri­ver Reu­ters.

» Det er vig­tigt at væ­re forsigtig med hen­syn til hans iden­ti­tet, som end­nu ik­ke er fast­slå­et med sik­ker­hed, « si­ger den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, der ik­ke kan be­kræft e man­dens navn.

I føl­ge den iden­ti­tet, som den 26- åri­ge se­ne­st har op­gi­vet, er han ma­rok­ka­ner og er kendt af myn­dig­he­der­ne i Spa­ni­en.

The Te­le­graph ci­te­rer sik­ker­hed­s­kil­der for, at man­den er en mistænkt mi­li­tant is­la­mist, der blev set på et fl y fra Tys­kland til Tyr­ki­et i maj, og at han har væ­ret i Sy­ri­en.

Var i Sy­ri­en

Sam­ti­dig op­ly­ser nyheds­bu­reau­et AFP, at han har bo­et i den span­ske hav­ne­by Al­ge­ciras i et år ind­til 2014, hvor han fl yt­te­de til Frankrig. Her­fra skul­le han væ­re ta­get til Sy­ri­en og tilbage.

Den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster si­ger, at hvis den 26-åri­ges iden­ti­tet fast­slås, som den vi­des nu, så er der ta­le om en mand, der var i de span­ske myn­dig­he­ders sø­ge­lys, og som i fe­bru­ar 2014 fi k de fran­ske myn­dig­he­ders op­mærk­som­hed ’ for sin for­bin­del­se til en ra­di­kal, is­la­mi­stisk be­væ­gel­se’, som in­den­rigs­mi­ni­ste­ren si­ger.

Man­dens mo­tiv til den af­vær­ge­de uger­ning ken­des ik­ke end­nu, men den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster tø­ver ik­ke med at ka­rak­te­ri­se­re den 26- åri­ge som ’ ter­r­o­rist’.

I en kom­men­tar si­ger han iføl­ge Reu­ters, at eft er­forsk­nin­gen i sam­ar­bej­de med an­dre eu­ro­pæ­i­ske myn­dig­he­der ’ skal fast­læg­ge de nøj­ag­ti­ge ak­ti­vi­te­ter og rej­ser for den­ne ter­r­o­rist.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.