I ring for mang­fol­dig­he­den

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

FREDS­RING

Børn. Gam­le. Mus­li­mer med tørklæ­de, blon­de dan­ske­re i shorts og jø­der med ka­lot.

Folk med vidt for­skel­li­ge kul­tu­rel­le og re­li­gi­øse bag­grun­de mød­te i går ef­ter­mid­dag op for at del­ta­ge i freds­rin­gen rundt om Is­la­misk Tros­sam- funds moské og lo­ka­ler på Dort­hea­vej i Kø­ben­havns Nord­vest- kvar­ter. Her stod de hånd i hånd og dan­ne­de en 550 me­ter lang rund­kreds rundt om lo­ka­ler­ne.

» Jeg er ut­ro­ligt glad for det store frem­mø­de. Det er dej­ligt, at der er så man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker til ste­de. Det be­ty­der, at der er man­ge, som ger­ne vil ha­ve et trygt sam­fund. Man skal kun­ne vi­de, at man kan leve i fred, og at vi sø­ger di­a­lo­gens vej, « si­ger Nid­dal El- Ja­bri til bt. dk, mens der blev ud­delt koldt vand og ka­ge til de man­ge frem­mød­te.

Han tog ini­ti­a­tiv til freds­rin­gen, ef­ter at Is­la­misk Tros­sam­fund sid­ste søn­dag blev ud­sat for ildspå­sæt­tel­se, mens 40 per­so­ner – her­un­der børn – be­fandt sig i byg­nin­gen. Me­re end 1.400 meld­te de­res an­komst på Fa­ce­book, men det re­el­le del­ta­ger­tal var end­nu hø­je­re, idet man­ge stop­pe­de op på de­res vej for­bi ste­det og valg­te at støt­te op om ini­ti­a­ti­vet.

I Is­la­misk Tros­sam­fund glæ­der de sig over, at så man­ge valg­te at bru­ge en sol­rig ef­ter­mid­dag på at bak­ke op om freds­rin­gens bud­skab, nem­lig at si­ge nej til vold og had og styr­ke sam­men­hængskræf­ten i det dan­ske sam­fund.

Dan Uzans far bak­ke­de op

» Det er et stærkt sig­nal, at så man­ge på en lør­dag med solskin ef­ter en lang ar­bejds­u­ge kom­mer her­over og bru­ger de­res tid på at for­tæl­le om­ver­de­nen, at vold mod ci­vi­le in­sti­tu­tio­ner ik­ke ac­cep­te­res, «

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015 si­ger Im­ran Shah, tals­mand for Is­la­misk Tros­sam­fund.

» Vi er gla­de, tak­nem­me­li­ge og rør­te over, at så man­ge men­ne­sker fra al­le mu­li­ge re­li­gi­øse bag­grun­de er kom­met her i dag, « fort­sæt­ter han.

Stem­nin­gen var af­slap­pet un­der he­le ak­tio­nen. Snak­ken gik lystigt på tværs af re­li­gi­øse og kul­tu­rel­le skel.

For­man­den for Mosaisk Tros­sam­fund Dan Ro­sen­berg As­mus­sen og Mor­de­chai Uzan, hvis søn Dan Uzan blev dræbt af Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in un­der den­nes ter­r­or­an­greb mod Kø­ben­havns Sy­na­go­ge i Krystal­ga­de den 15. fe­bru­ar, var blandt de frem­mød­te.

» Det store frem­mø­de i dag er et stærkt sig­nal om, at vi står sam­men mod had­for­bry­del­ser og den had­ske re­to­rik – uan­set hvem det måt­te gå ud over, « si­ger Is­la­misk Tros­sam­funds tals­mand Im­ran Shah.

Der var bå­de po­li­ti og vag­ter til ste­de un­der de­mon­stra­tio­nen, men alt for­løb i fred og for­dra­ge­lig­hed.

Fo­tos: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.