FRYG­TER FOR SIN FARS LIV

I kølvan­det på for­fat­ter Gre­te­li­se Holms kri­tik af Her­lev Ho­spi­tal, rej­ser end­nu en fa­mi­lie kri­tik af for­hol­de­ne

BT - - NYHEDER - ’ ’ Fo­to: Uf­fe Weng

SVIGT at ud­re­de. Tid­li­ge­re på ugen for­tal­te jour­na­list og for­fat­ter Gre­te­li­se Holm om, hvor­dan hun i juli mi­ste­de sin mand på sam­me ho­spi­tal, hvor per­so­na­let stik mod reg­ler­ne ik­ke rin­ge­de 112.

’ Et råb om hjælp’

En hi­sto­rie, som læg­ger me­re frygt til den dår­li­ge be­hand­ling, som Mi­cha­el Pe­ter­sen fø­ler, at hans far har få­et på ho­spi­ta­let.

» Det er et råb om hjælp, for­di vi har haft en op­le­vel­se af, at in­gen ta­ger an­svar. Det vir­ker, som om man ik­ke vil for­hol­de sig til pro­blem­stil­lin­ger, før de bli­ver liv­stru­en­de, selv­om det i bund og grund vil­le væ­re bå­de bed­re og bil­li­ge­re at fore­byg­ge det, før det over­ho­ve­det bli­ver liv­stru­en­de. Min frygt er, at vi går hen og mi­ster ham, for­di de har så lidt styr på si­tu­a­tio­nen, at han får lov at lig­ge så læn­ge, at han dør, « si­ger Mi­cha­el Pe­ter­sen.

» Dér får jeg sim­pelt­hen nok. In­gen af de­le­ne er hold­ba­re und­skyld­nin­ger i det dan­ske sund­heds­væ­sen. Der står en dyr læ­ge og ven­ter, og så afl yser man, for­di man har et trans­port­pro­blem. Det er ik­ke godt nok, « si­ger Mi­cha­el Pe­ter­sen.

Fa­de­ren har eft er fa­mi­li­ens kla­ge få­et frem­ryk­ket sin ope­ra­tion til fre­dag, og Her­lev Ho­spi­tal be­kla­ger i dag for­lø­bet. Den plan­lag­te ope­ra­tion 27. au­gust frem­ryk­kes til ons­dag to da­ge se­ne­re, men på ope­ra­tions­da­gen bli­ver ti­den først ud­skudt fl ere ti­mer og si­den helt afl yst. Læ­gen er gå­et hjem, er den før­ste mel­ding. Si­den æn­dres for­kla­rin­gen til, at der mang­le­de po­r­tø­rer til at kø­re ham ned på ope­ra­tions­stu­en. » Igen kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om bag­grun­den for den kon­kre­te vur­de­ring. Et ho­spi­tal er et me­get stort og et me­get travlt hus, og der er man­ge ting, der skal klap­pe, og man­ge ak­tø­rer, som skal spil­le sam­men, for at få tin­ge­ne til at fun­ge­re. « » Sa­gen her har gi­vet an­led­ning til, at vi har drøft et, hvor­dan vi in­for­me­rer vo­res pa­tien­ter, så vi sør­ger for, at den kom­mu­ni­ka­tion er en­stren­get og klar. Der­u­d­over har vi dis­ku­te­ret lo­gi­stik vedr. pa­tient­be­hand­ling. « BT ons­dag d. 19. au­gust. For­fat­ter Gre­te­li­se Holm for­tæl­ler om sin mands død på Her­lev Ho­spi­tal. Hun har ef­ter­føl­gen­de få­et at vi­de, at per­so­na­let be­gik en fejl, idet de ik­ke rin­ge­de 112. Da Mi­cha­el Pe­ter­sen kla­ger over for­lø­bet ons­dag i den­ne uge og ret­ter kon­takt til BT, bli­ver han ind­kaldt til sam­ta­le med en le­den­de over­læ­ge. Han be­kla­ger for­lø­bet og for­tæl­ler, at hans fars til­stand fak­tisk var kri­tisk den søn­dag, hvor de bad om et læ­ge­tjek.

Mi­cha­el Pe­ter­sen har op­le­vet det, han kal­der ’ gen­tag­ne svigt’ de se­ne­ste ni må­ne­der, hvor hans far har væ­ret ind og ud af Her­lev Ho­spi­tal.

Gre­te­li­se Holm er tid­li­ge­re jour­na­list på Ber­ling­s­ke og Po­li­ti­ken. Hun har skre­vet fle­re bø­ger og del­ta­ger of­te i sam­funds­de­bat­ten. Den­ne gang er det med en hi­sto­rie fra sit eget liv om, hvor­dan hun mi­ste­de sin mand gen­nem 44 år, da in­gen på Her­lev Ho­spit

ksv@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.