’’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Pe­ter­sen

Min an­ke er, at de ik­ke re­a­ge­rer i ti­de. De plan­læg­ger en mas­se un­der­sø­gel­ser og ope­ra­tio­ner, som afl yses og fl yt­tes.

Un­der­vejs har fa­mi­li­en op­le­vet fejl, kom­mu­ni­ka­tions­brist og afl ys­nin­ger, som i dag eft er­la­der Mi­cha­el Pe­ter­sen med det , han selv kal­der » af- magt og dyb fru­stra­tion « .

» Min an­ke er, at de ik­ke re­a­ge­rer i ti­de. De plan­læg­ger mas­se un­der­sø­gel­ser og ope­ra­tio­ner, som afl yses og fl yt­tes. Han ud­skri­ves uden go­de for­kla­rin­ger på, hvad han fejl­er. Vi kan ik­ke få fat i no­gen, som kan gi­ve os de nød­ven­di­ge in­for­ma­tio­ner. «

Blev ik­ke til­set

Fa­mi­li­en op­le­ve­de blandt an­det sid­ste søn­dag, at fa­de­ren ik­ke kun­ne bli­ve til­set af en læ­ge, for­di han ka­ster blod op, selv­om en an­den læ­ge den ef­ter­føl­gen­de dag kon­sta­te­re­de, at si­tu­a­tio­nen var kri­tisk. En frem­ryk­ket ope­ra­tion ons­dag i den­ne uge blev afl yst med den for­kla­ring, at der mang­le­de po­r­tø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.