FY­RER 121.752 KR. AF PÅ LUKSUSMØBLER

Den cy­kelg­la­de mil­jø- og tek­nik­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Mor­ten Ka­bell ( EL) bru­ger for­mue på at ind­ret­te sit kon­tor med de­sig­ner­møb­ler. Skat­tey­der­ne be­ta­ler reg­nin­gen

BT - - NYHEDER - sris@ bt. dk Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Fo­to: Erik Ref­ner

Vel­færd, der vir­ker, og fle­re hæn­der til børn og æl­dre. Og hø­je­re skat på hø­je ind­kom­ster og ka­pi­ta­lind­komst.

En­heds­li­stens po­li­tik er klar, men må­ske skal der fø­jes end­nu et punkt til par­ti­pro­gram­met: Fle­re pen­ge til dy­re de­sig­ner­møb­ler til borg­mester­kon­to­rer­ne.

BT kan i dag af­slø­re, at En­heds­li­stens tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster på Kø­ben­havns Rå­d­hus Mor­ten Ka­bell har købt ad­skil­li­ge dy­re de­sig­ner­møb­ler til sit kon­tor, ef­ter at han over­tog borg­mester­kon­to­ret fra SFs Ay­fer Baykal i 2014.

Det vi­ser en ak­tind­sigt, som BT har søgt i borg­me­stre­nes ind­køb af møb­ler til de­res kon­to­rer.

BTs ak­tind­sigt vi­ser, at Mor­ten Ka­bell har brugt 121.752 kro­ner på bl. a. kon­tor­sto­le, bor­de og ska­be.

Som ny borg­me­ster i 2014 gjor­de Mor­ten Ka­bell sig el­lers hur­tigt be­mær­ket blandt an­det ved at fra­væl­ge borg­mester­bi­len, sæl­ge den og i ste­det kø­be en el­cy­kel.

Men alt imens han so­le­de sig i den po­si­ti­ve op­mærk­som­hed, var borg­me­ster- dan­kor­tet rød­g­lø­de­n­de.

FOA: Uti­digt frås

BT’s ak­tind­sigt vi­ser, at Mor­ten Ka­bell blandt an­det køb­te ska­be og bog­kas­ser på auk­tion hos Bruun Ras­mus­sen. Pris: 49.000 kro­ner. Møb­ler­ne er pro­du­ce­ret af den klas­si­ske mø­bel­pro­du­cent Rud. Ras­mus­sens Sned­ke­ri­er.

Der­u­d­over blev der og­så købt dyrt ind for at sik­re borg­meste­rens sid­de­kom­fort og be­lys­ning. Mor­ten Ka­bell køb­te blandt an­det en kon­tor­stol fra Ea­mes til 14.996 kro­ner, et Mon­ta­na- skri­ve­bord til 6.973 kro­ner, en Le Kl­int- lam­pe til 5.276 kro­ner, en Cit­te­rio & Nguy­en- lam­pe til 4.625 kro­ner, li­ge­som han fik istand­s­at sit mø­de­bord – blandt an­det med be­søg fra en sned­ker – for i alt 11.406 kro­ner.

Den vold­som­me luksus væk­ker har­me i fag­for­bun­det FOA, hvor med­lem­mer­ne i blandt an­det den kø­ben­havn­ske æl­dreple­je mær­ker, at der er skå­ret helt ind til be­net i Kø­ben­havns Kom­mu­ne.

» Det er uti­digt frås med skat­te­bor­ger­nes pen­ge i spa­re­ti­der. Og selv­om be­lø­bet i sig selv ik­ke di­rek­te kan om­sæt­tes til fle­re var­me hæn­der, så er det et for­kert po­li­tisk sig­nal at sen­de, « si­ger næst­for­mand Mo­na Stri­ib.

Over­ra­sken­de, at EL ske­jer ud

Af ak­tind­sig­ten frem­går det og­så, at de de­sig­ner­møb­ler, der i for­vej­en pry­de­de kon­to­ret, blev fjer­net. Blandt an­det måt­te en elek­tri­ker ta­ge tre PH- lam­per af glas ned for at gø­re plads til Mor­ten Ka­bells nye lam­per.

Pro­fes­sor Bent Gre­ve fra Roskil­de Uni­ver­si­tet, me­ner, at Mor­ten Ka­bells luksus- in­ven­tar er ‘ ufor­nuf­tig brug af skat­tey­der­nes pen­ge’.

» Møb­ler­ne skal væ­re hold­ba­re, men det be­hø­ver ik­ke at væ­re de dy­re­ste de­sig­ner­møb­ler, « si­ger han.

» Det er ufor­nuf­tigt at bru­ge kom­mu­nens pen­ge på i en tid, hvor der er bud­get­ter, der skal over­hol­des, og mid­ler­ne til de sva­ge­ste i sam­fun­det er be­græn­se­de. Der­for er det og­så over­ra­sken­de, at det er en po­li­ti­ker fra En­heds­li­sten, der bru­ger så man­ge pen­ge på at ind­ret­te sit kon­tor, « si­ger Bent Gre­ve, der er pro­fes­sor i sam­funds­vi­den­skab.

Det er ufor­nuf­tigt at bru­ge kom­mu­nens pen­ge på i en tid, hvor der er bud­get­ter, der skal over­hol­des og mid­ler­ne til de sva­ge­ste i sam­fun­det er be­græn­se­de Bent Gre­ve, pro­fes­sor i sam­funds­vi­den­skab, Roskil­de Uni­ver­si­tet

BT’s jour­na­li­ster be­søg­te Kø­ben­havns tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster Mor­ten Ka­bell ( EL) på hans nyind­ret­te­de kon­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.