En brug­te 0 kr. – en an­den 1.700 kr.

BT - - LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE - sris, kaak

Eft er kom­mu­nalval­get i 2013 var der fi re borg­me­stre i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der en­ten ryk­ke­de ind i et nyt kon­tor el­ler skift ede kon­tor.

Ud­over tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster Mor­ten Ka­bell ( EL) er det bør­ne-og ung­doms­borg­me­ster Pia Al­ler­s­lev ( V), so­ci­al­borg­me­ster Jes­per Chri­sten­sen ( S) og kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Carl Chri­sti­an Eb­be­sen ( DF).

Som det frem­går af næ­ste si­de, har og­så Pia Al­ler­s­lev brugt mas­ser af skatteyderpenge på at ind­ret­te sit kon­tor. Helt præ­cist 98.530 kro­ner. Sam­men med Mor­ten Ka­bell har de to alt­så brugt 220.282 kro­ner.

Til gen­gæld er Carl Chri­sti­an Eb­be­sen og Jes­per Chri­sten­sen de re­ne dyds­møn­stre. Først­nævn­te har brugt 0 kro­ner på at ind­ret­te sit kon­tor, mens Jes­per Chri­sten­sen har brugt et sym­bolsk be­løb på 1.700 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.