Pia Al­ler­s­lev: Det er ri­me­ligt

BT - - NYHEDER - sris, kaak

I de fi re år, hvor kon­to­ret er min ar­bejds­plads, vil jeg og­så sik­re mig, at det er et kon­tor, som jeg kan hol­de ud at væ­re på Pia Al­ler­s­lev ( V), bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster i København

BT fi k fat i Pia Al­ler­s­lev for at hø­re, hvor­for hun har købt møb­ler for næ­sten 100.000 kro­ner.

Hvor­for er det nød­ven­digt at kø­be så dy­re møb­ler?

» Der stod nog­le store, tun­ge og dy­re møb­ler på kon­to­ret, da jeg over­tog det, som slet ik­ke stem­te overens med den må­de, jeg ar­bej­der på. Og da jeg til­brin­ger man­ge ti­mer på kon­to­ret, la­ve­de jeg den vur­de­ring, at det var helt ri­me­ligt, at det blev ind­ret­tet med nye møb­ler, « si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Er det nød­ven­digt at kø­be så dy­re møb­ler?

» Jeg sy­nes, at be­lø­be­ne er ri­me­li­ge i for­hold til, hvad man som borg­me­ster kan til­la­de sig at in­ve­ste­re i. Som borg­me­stre har vi ik­ke ba­re et kon­tor, men og­så et re­præ­sen­ta­tions­lo­ka­le. Så når jeg har folk, der kom­mer ude­fra til mø­der hos mig, så sy­nes jeg rent fak­tisk godt, at det må ud­strå­le, at vi er en dy­na­misk or­ga­ni­sa­tion, « for­kla­rer Pia Al­ler­s­lev.

Hvor­for er det nød­ven­digt at kø­be et bil­le­de til me­re end 20.000 kro­ner?

» Det er det, for­di jeg sy­nes, at det hand­ler om in­dret­ning. Som by­ens re­præ­sen­tan­ter må vi ger­ne vi­se no­get god dansk kul­tur frem, som har et mo­der­ne ud­tryk. Og bil­le­det er la­vet af en dansk ma­ler. Jeg sy­nes, det er in­den for ski­ven af, hvad man godt må gø­re som borg­me­ster. Og det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at bil­le­det er kom­mu­nens ejen­dom og ik­ke min, « si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Hvad vil du si­ge til de skat­tey­de­re, der måt­te me­ne, at det er frås med de­res pen­ge?

» Det har jeg fuld for­stå­el­se for, at folk sy­nes. Men jeg sy­nes og­så, at når vi har et rå­d­hus, som er fi nt og re­præ­sen­te­rer by­ens sty­re, så sy­nes jeg, det er okay, at vi og­så ind­ret­ter det der­eft er. «

Men det kan væ­re, at der kom­mer en ny borg­me­ster om et par år, som vil ha­ve en helt an­den stil – og så kan der væ­re et tab på de man­ge møb­ler...

» Så bli­ver møb­ler­ne sendt vi­de­re til nog­le an­dre kon­to­rer, hvor de så kan væ­re brug­ba­re. Så­dan er det, og der til­la­der jeg mig at si­ge, at i de fi re år, hvor kon­to­ret er min ar­bejds­plads, vil jeg og­så sik­re mig, at det er et kon­tor, som jeg kan hol­de ud at væ­re på, « ly­der det fra Pia Al­ler­s­lev.

Fo­to: iris

Det er ik­ke al­le på Kø­ben­havns Rå­d­hus, der er li­ge så vil­de med kontorindretning som Mor­ten Ka­bell og Pia Al­ler­s­lev. De­res borg­mester­kol­le­ger Jes­per Chri­sten­sen ( S) og Carl Chri­sti­an Eb­be­sen ( DF) har brugt hen­holds­vis 0 og 1.700 kr. til for­må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.