Jer­n­mænd mod spe­ci­a­li­ster

Så stær­ke er de bed­ste jer­n­mænd sam­men­lig­net med spor­tens spe­ci­a­li­ster

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

Her til mor­gen lød start­skud­det til årets ud­ga­ve af KMD Iron­man Co­pen­ha­gen. Jer­n­mandslø­bet, hvor top­træ­ne­de kvin­der og mænd svøm­mer, cyk­ler og lø­ber sig igen­nem de sam­men­lagt 226 ki­lo­me­ter.

Langt den stør­ste grup­pe er de gla­de ama­tø­rer, der kro­ner må­ne­ders el­ler års fri­tid­stræ­ning med at gen­nem­fø­re den for længst ud­solg­te iron­man.

Men for en lil­le, eks­klu­siv ska­re hand­ler det om me­re end ba­re at kom­me i mål. De pro­fes­sio­nel­le jer­n­mand­sat­le­ter er af­hæn­gi­ge af re­sul­ta­ter­ne. De kø­rer, po­pu­lært sagt, for det dag­li­ge brød i form af præ­mie­pen­ge og sponsora­ter.

Det gæl­der bl. a. Hen­rik Hyl­de­lund og Mi­chel­le Vester­by, der er de stør­ste pro­fi­ler med dansk pas i da­gens løb

Hver uge bru­ger de mindst 30 ti­mer på at træ­ne og re­sti­tu­e­re. Men hvor tæt er jer­n­mæn­de­ne, der le­ver af at svøm­me, cyk­le og lø­be, egent­lig på spe­ci­a­li­ster­ne, der kun træ­ner én sports­gren? Som du kan se her på si­den, så er for­skel­len bå­de stor og lil­le - alt ef­ter øj­ne­ne, der ser.

» Det er en tri­at­lon og ik­ke svøm­ning, cykling og løb. Man ser det ik­ke som tre for­skel­li­ge sports­gre­ne men én, « ly­der det fra Hel­le Fre­de­rik­sen, OL- del­ta­ger i 2012 og i for­å­ret kå­ret som årets tri­at­let ef­ter ‘ en af de flot­te­ste’ sæ­so­ner i Dansk Tri­at­lon For­bunds hi­sto­rie.

Kort før års­skif­tet vandt hun knap en mio. kr. i præ­mie­pen­ge, da hun løb først over stre­gen i to af spor­tens mest ef­ter­trag­te­de løb, HyVee 5150 og Chal­len­ge Ba­hrain. Et stort, glo­balt tri­at­lon­ma­ga­sin kå­re­de den blon­de dan­sker til at væ­re blandt ver­dens fem stør­ste stjer­ner. I for­å­ret vandt hun løb i bå­de USA og Bra­si­li­en.

Hel­le Fre­de­rik­sen for­tæl­ler, at hem­me­lig­he­den er at be­trag­te det tre­del­te løb som en hel­hed. Prof­fer­ne træ­ner, så de kan cyk­le godt ef­ter svøm­ning og - ik­ke mindst - lø­be godt ef­ter cyk­lin­gen.

» Der er vildt me­get tak­tik i så­dan et løb. Bå­de i for­hold til den fart, man selv skal hol­de. Men og­så til kon­kur­ren­ter­ne, som man selv­føl­ge­lig har tjek­ket. Man ved, hvor de er stær­ke og sva­ge. «

Som f. eks Mi­chel­le Vester­by, der er stærk på cyk­len. Hun er bl. a. op­pe imod bel­gi­ske So­fie Goos, der er en dår­lig svøm­mer, en ha­bil cy­kel­ryt­ter, men en uhyg­ge­lig stærk lø­ber, for­kla­rer hun.

» Man sid­der he­le ti­den og læg­ger til og træk­ker fra der­u­de. Hvis Mi­chel­le Vester­by ved, at So­fie Goos er 10 mi­nut­ter bag hen­de på cyk­len, er det så nok til, at hun kan hol­de hen­de bag sig i lø­bet? El­ler skal hun træ­de til, med ri­si­ko for at bræn­de sam­men på lø­bet. Dis­po­ne­rer man kræf­ter­ne for­kert, kan man ri­si­ke­re at lø­be 40 mi­nut­ter lang­som­me­re på ma­ra­ton. «

» Man kan øde­læg­ge alt for sig selv, hvis man ik­ke føl­ger pla­nen og hu­sker at spi­se og drik­ke un­der­vejs. Ik­ke for lidt, men hel­ler ik­ke for me­get. Det er en kunst at ram­me det per­fek­te løb, « si­ger Hel­le Fre­de­rik­sen.

KMD Iron­man Co­pen­ha­gen blev skudt i gang kl. syv her til mor­gen ved Ama­ger Strand­park. Re­sten af da­gen - helt ind­til kl. 23 - er der mu­lig­hed for at mø­de jer­n­mæn­de­ne i København.

Man kan øde­læg­ge alt for sig selv, hvis man ik­ke føl­ger pla­nen og hu­sker at spi­se og drik­ke un­der­vejs. Det er en kunst at ram­me det per­fek­te løb

Hel­le Fre­de­rik­sen, top- tri­at­let og OL- del­ta­ger i 2012

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.