Så­dan fi nder man en EM- stjerne ’ Som­me­ren 92’ hav­de gal­lapre­mi­e­re i går. In­struk­tø­ren bag spil­le­fi lmen gi­ver her et ind­blik i, hvor­dan man is­ce­ne­sæt­ter en Sch­mei­chel og en ’ Faxe’

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk

» Ka­me­ra­et ser alt. « Så­dan ly­der det fra ca­ste­ren bag den læn­ge ven­te­de fi lm ’ Som­me­ren 92’, der fra på tors­dag for før­ste gang skal gen­gi­ve dét, der i for­vej­en står skar­pt i hukom­mel­sen hos man­ge dan­ske­re: EM- tri­um­fen i 1992.

De fl este ved, hvor­dan ’ Faxe’, Laud­rup el­ler Sch­mei­chel ser ud, og net­op dét har gi­vet ek­stra ud­for­drin­ger i ud­væl­gel­sen af sku­e­spil­ler­ne.

Men sku­e­spil­ler­ne skal ik­ke kun lig­ne fod­bold­stjer­ner­ne uden­på, de skal og­så lig­ne dem in­de­ni.

Den rig­ti­ge fremto­ning

Der­for har ca­ste­ren bag bi­o­graf­fi lmen, Tanja Grunwald, brugt lang tid på at læ­re fod­bold­stjer­ner­ne at ken­de. Ud­ven­digt og ind­ven­digt. Det har ført til man­ge ti­mers for­ar­bej­de, hvor ti­den er gå­et med at sid­de for­an Youtube og på at se billeder igen­nem af stjer­ner­ne.

» Det var en mar­kant tid i for­hold til ud­se­en­de, og spe­ci­elt ’ Faxes’ fri­su­re skil­ler sig ud. Man bru­ger lang tid på at få ind­fan­get den helt rig­ti­ge fremto­ning, så det bli­ver så vir­ke­ligt som mu­ligt, « for­tæl­ler Tanja Grunwald.

Hen­des op­ga­ve har der­for væ­ret an­der­le­des end nor­malt, hvor et me­get spe­ci­fi kt ud­se­en­de ik­ke al­tid er så cen­tralt i ud­væl­gel­sen af en sku­e­spil­ler til en gi­ven rolle.

» Vi kig­ger spe­ci­elt me­get på det, der sprin­ger frem i an­sig­tet som for et ek­sem­pel næ­sen og af­stan­den mel­lem øj­ne­ne, « si­ger Tanja Grunwald og for­tæl­ler, at det tog dem ca. et halvt år at fi nde frem til de helt rig­ti­ge sku­e­spil­le­re, der eft er en tur i ma­keup­pen lig­ner de tid­li­ge­re fod­bold­spil­le­re ret godt.

I stjer­ner­nes fod­spor

Men det er ik­ke kun det yd­re, der tæl­ler. For at gø­re fi lmen så au­ten­tisk som mu­ligt, skal sku­e­spil­ler­ne og­så kun­ne po­rtræt­te­re de for­skel­li­ge per­son­lig­heds­træk hos den fod­bold­stjer­ne, de skal spil­le.

Tanja Grunwald har som ca­ster haft an­sva­ret for at fi nde de sku­e­spil­le­re, der mest tro­vær­digt har kun­net træ­de i fod­bold­stjer­ner­nes fod­spor. Men det er in­struk­tør Kas­per Bar­fo­ed, der har haft det sid­ste ord, når rol­ler­ne er ble­vet ud­delt.

BT har her bedt Kas­per Bar­fo­ed om at for­tæl­le om bag­grun­den for ud­væl­gel­sen af de for­skel­li­ge sku­e­spil­le­re.

Det var en mar­kant tid i for­hold til ud­se­en­de, og spe­ci­elt ’ Faxes’ fri­su­re skil­ler sig ud

Tanja Grunwald, ca­ster

Nya Ul­le­vi, Göte­borg, 26. ju­ni 1992: Flem­m­ing Povls­en løf­ter EM- po­ka­len ef­ter den dan­ske fi­na­le­sejr over Tys­kland. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.