MINDSK DI­NE MA­VE­S­MER­TER

Få livs­stils­æn­drin­ger i kom­bi­na­tion med den så­kald­te low fod­map- diæt kan sik­re min­dre op­pu­stet­hed, for­stop­pel­se el­ler di­ar­ré

BT - - SUNDHED -

Den suc­ces­ri­ge diæt, low fod­map- diæten, der al­le­re­de har hjul­pet tu­sind­vis af dan­ske­re med at mind­ske de­res smer­ter i for­bin­del­se med tarm­syg­dom­men ir­ri­ta­bel tarm ( IBS), kan ha­ve end­nu bed­re ef­fekt, hvis man sam­ti­dig æn­drer va­ner i hver­da­gen, lover ny bog.

Fak­tisk er det kun gan­ske få ju­ste­rin­ger, der skal til for at kom­me smer­ter­ne til livs, hvis man sam­ti­dig føl­ger low fod­map- diæten, der i kor­te træk går ud på at be­græn­se ind­ta­get af en be­stemt ty­pe kul­hy­dra­ter i ko­sten. Det hand­ler i al sin en­kelt­hed om at ska­be en ’ for­ud­si­ge­lig dag­lig­dag’, hvor ro og re­gel­mæs­sig­hed er i høj­sæ­det, fast­slår diætist Met­te Bor­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, der er en af for­fat­ter­ne til den nye bog, ’ Low fod­map­di­et 3 - gi­ver ro i ma­ven’, som ud­kom­mer d. 28. au­gust:

» Man skal se sin livs­stil ef­ter i søm­me­ne, for­stå­et på den må­de, at man bør væl­ge et job, hvor man ik­ke bli­ver stres­set, at man spi­ser man­ge, små må­l­ti­der, hvor man har fo­kus på ko­sten og ik­ke alt mu­ligt an­det, som f. eks. sam­ti­dig at se tv el­ler ta­le i te­le­fon. Og en­de­lig at man har nog­le go­de toiletva­ner, hvor man gi­ver sig god tid til at få tømt tar­men. Det har nem­lig vist sig, at der er en sam­men­hæng mel­lem, hvad der sker i hjer­nen og tar­men, og at man der­for bør sør­ge for at ska­be nog­le ram­mer, hvor man hver­ken er stres­set el­ler be­kym­ret, « si­ger Met­te Bor­re.

God ef­fekt på ube­hag

Ca. 800.000 dan­ske­re li­der af tarm­syg­dom­men ir­ri­ta­bel tarm ( IBS). Ma­ve­pro­ble­mer­ne op­står ty­pisk, for­di tarm- ind­hol­det ik­ke bli­ver ført frem mod en­de­tar­men som nor­malt. I ste­det be­væ­ger det sig ned i tyktar­men, hvor bak­te­ri­er får ma­den til at for­gæ­re. Det er den pro­ces, der gi­ver ma­ve­s­mer­ter­ne og kan be­ty­de, at en per­son, der har haft en flad ma­ve om mor­ge­nen, kan lig­ne en gravid i ni­en­de må­ned om af­te­nen. Der fin­des dog gra­der af syg­dom­men, og det er ik­ke al­le, der er li­ge hårdt ramt. For man­ge har den så­kald­te low fod­map­diæt, der har væ­ret an­vendt af dan­ske ho­spi­talslæ­ger si­den 2007, vist sig at ha­ve god ef­fekt på de­res ge­ner.

» Det er en fan­ta­stisk diæt, for­di den vir­ker så godt. Folk op­le­ver fær­re smer­ter i ma­ven og får der­med bed­re livskva­li­tet.

Sam­ti­dig er der in­gen bi­virk­nin­ger, « sag­de læ­ge og ph. d. Jo­han Buri­sch ved Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tals Ga­tro­en­te­ro­lo­gi­ske Af­de­ling tid­li­ge­re i år til BT.

Diæt fjer­ner symp­to­mer

Diæten føl­ger man ty­pisk seks- ot­te uger, før man så igen kan be­gyn­de at spi­se nog­le af de ’ for­bud­te fø­de­va­rer’, der ska­ber luft i ma­ven. Det gæl­der f. eks. æb­ler og pæ­rer, der in­de­hol­der fruk­to­se, og som IBS- pa­tien­ter der­for har svært ved at op­ta­ge i tynd­tar­men, så de får smer­ter. I den nye bog for­kla­rer for­fat­ter­ne i de­tal­jer, hvor­dan man kan for­sig­tigt kan prø­ve sig frem:

» Vi kan se, at diæten fjer­ner symp­to­mer som luft og op­pu­stet­hed, men sam­ti­dig æn­drer den tarm­fl­ora­en i en ne­ga­tiv ret­ning, så ri­si­ko­en for f. eks. at ud­vik­le syg­dom­me og bli­ve over­væg­tig øges. Der­for skal man li­ge så lang­somt for­sø­ge at spi­se nog­le af de fø­de­va­rer, man el­lers ik­ke må spi­se, som f. eks. rug­brød, så man ik­ke kom­mer til at mang­le nog­le be­stem­te bak­te­ri­er i tar­men, « for­kla­rer Met­te Bor­re.

Hun vur­de­rer, at om­kring 70 pct. af pa­tien­ter­ne har glæ­de af diæten, men at end­nu fle­re alt­så vil­le kun­ne mind- ske de­res symp­to­mer, hvis de fik de ret­te va­ner i hver­da­gen. Har man svært ved at for­kla­re om­gi­vel­ser­ne om sin li­del­se, er der råd at hen­te hos diæti­sten:

» Li­ge­som det er o. k. at si­ge ’ nej tak’ til rød­vin, for­di man får ondt i ho­ve­d­et, kan man jo og­så si­ge nej til løg el­ler hvid­løg, når man er ude at spi­se. El­ler man kan må­ske spi­se hjem­me­fra og så nø­jes med at spi­se en smu­le af det, der bli­ver ser­ve­ret, el­ler und­skyl­de sig med, at man får ondt i ma­ven af de på­gæl­den­de fø­de­va­rer, « si­ger hun.

Man skal se sin livs­stil ef­ter i søm­me­ne, for­stå­et på den må­de, at man bør væl­ge et job, hvor man ik­ke bli­ver stres­set, at man spi­ser man­ge, små må­l­ti­der, hvor man har fo­kus på ko­sten og ik­ke alt mu­ligt an­det, som f. eks. sam­ti­dig at se tv el­ler ta­le i te­le­fon

Met­te Bor­re, diætist fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal

Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.