Tak for støt­ten og var­men

Ni­els ’ Nol­ler’ Ol­sen er dybt rørt over, at så man­ge tæn­ker på ham

BT - - NYHEDER -

Ef­ter det kom frem, at Me­lo­di Grand Prix- vin­de­ren Ni­els ’ Nol­ler’ Ol­sen er ble­vet hjer­te­o­pe­re­ret, er det strøm­met ind med hils­ner, bl. a. på bt. dks Fa­ce­book­si­de.

Den store po­si­ti­ve in­ter­es­se og de man­ge var­me hils­ner glæ­der den 61- åri­ge po­p­san­ger, der fort­sat re­sti­tu­e­rer sig på Rigs­ho­spi­ta­let. Det for­tæl­ler hans bror Jør­gen.

» Jeg skal sen­de de var­me­ste hils­ner fra Nol­ler, « si­ger Jør­gen Ol­sen til bt. dk.

» Han er dybt be­rørt og me­get tak­nem­me­lig over den store, po­si­ti­ve støt­te, som han har få­et gen­nem he­le sit syg­doms­for­løb, « si­ger han.

Ny hjer­te­klap

Nol­ler Ol­sen fik indsat en ny hjer­te­klap i sid­ste uge. Det er et stort ind­greb i krop­pens mest vi­ta­le or­gan, men den yng­ste Ol­sen- bror er i fort­sat, hur­tig bed­ring. Læ­ger­ne vur­de­rer, at han er fit til at op­træ­de igen i ok­to­ber må­ned.

» Jeg tal­te med Nol­ler i går. Han var me­get glad. Han bli­ver let rørt og var lyk­ke­lig over, at så man­ge men­ne­sker sta­dig kan hu­ske ham ef­ter 50 år i bran­chen. Det er som om, han kan mær­ke var­men in­de på Ri­get. Han var helt over­sta­dig og tal­te om, at nu skal vi ud at op­træ­de igen. Det be- rø­rer selv­føl­ge­lig og­så mig at hø­re min bror så glad, « si­ger Jør­gen Ol­sen.

Han glæ­der sig over, at broderen en­de­lig har få­et sin ope­ra­tion, selv­om der al­tid vil væ­re en ri­si­ko ved den slags ind­greb.

» Vi har da talt om det. Vi spil­le­de for ik­ke så læn­ge si- den i Hum­le­bæk. In­den vi skul­le på, for­tal­te Nol­ler mig og Ste­en ( Wit­tro­ck, duo­ens ma­na­ger gen­nem 44 år, red.), hvor me­get han el­sker os. Som be­kendt har mit og Nol­lers for­hold gen­nem al­le dis­se man­ge år in­di­mel­lem væ­ret tur­bu­lent. Det var et me­get smukt øje­blik, « si­ger Jør­gen Ol­sen, og glæ­der sig over, at han snart kan fejre sit og Nol­lers 50 års ju­bilæum.

50 års ju­bilæum

Om kort tid er det 50 år si­den, at duo­en var­me­de op for The Kinks ved en kon­cert i KB Hal­len, der er gå­et over i hi­sto­ri­en. Der op­stod op­tø­jer un­der og ef­ter koncerten med det en­gel­ske pig­t­rå­dsor­ke­ster.

» Jeg er lyk­ke­lig over, at det er gå­et så godt. Der er man­ge i vo­res ge­ne­ra­tion, der fal­der fra. Det er ik­ke ret læn­ge si­den, at Nol­ler og jeg var sam­men med co­un­trysan­ge­r­in­den Lynn An­der­son ’ I Ne­ver Pro­mi­sed You a Ro­se­gar­den)’ ved en kon­cert i Tys­kland. Hun dø­de for ny­lig, « si­ger Ol­sen.

Så sent som i går, fre­dag, blev den en­gel­ske san­ge­r­in­de Cil­la Bla­ck be­gra­vet i Liverpool. Brød­re­ne Ol­sens go­de ven Cliff Ri­chard sang.

Det er som om, han kan mær­ke var­men in­de på Ri­get. Han var helt over­sta­dig og tal­te om, at nu skal vi ud at op­træ­de igen

jør­gen Ol­sen

Brød­re­ne Ol­sen kan ik­ke ny­de det go­de som­mer­vejr sam­men, da Nol­ler sta­dig er ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let. Fo­to: Es­ben Sal­ling

Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.