Trans­stjer­ne ri­si

I den­ne uge kan Cait­lyn Jen­ners drøm bli­ve til et fængselsmareridt

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

RETS­SA­GER

Drøm­men blev til vir­ke­lig­hed, da den ame­ri­kan­ske OL- stjerne Bru­ce Jen­ner tid­li­ge­re i år en­de­lig kun­ne sprin­ge ud som den kvin­de, han al­tid hav­de væ­ret, Cait­lyn. Men nu kan drøm­men bli­ve til et ma­re­ridt, når Cait­lyn ri­si­ke­rer fængsel for en mu­lig for­bry­del­se, som ’ Bru­ce’ be­gik.

I re­a­li­ty- tv- se­ri­en ’ I Am Cait’, der al­le­re­de har gjort Cait­lyn Jen­ner til tv­stjer­ne på linje med hans sted­dat­ter Kim Kar­das­hi­an, har trans­stjer­nen an­ty­det, at hen­des køns­skif­te­o­pe­ra­tion end­nu ik­ke er ful­dendt. Og spørgs­må­let er der­for, hvor Cait­lyn Jen­ner som even­tu­el straf­fe­fan­ge skal pla­ce­res, hvis hun i den­ne uge fin­des skyl­dig i uagt­somt mand­drab - I man­de- el­ler kvin­de­af­de­lin­gen?

Den 7. fe­bru­ar - før for­vand­lin­gen til Cait­lyn - var Bru­ce nem­lig på vej hjem fra sit som­mer­hus nord for Los An­ge­les.

Kør­te op i bil

På Pa­ci­fic Coast Hig­hway kør­te han i sin store sports- SUV ( en kraf­tigt byg­get bil - of­te med fi­re­hjul­s­træk. red.) med an­hæn­ger ind i en bil, der plud­se­lig var stop­pet for­an ham.

På grund af vægt­for­skel­len blev den lil­le per­son­bil og dens kvin­de­li­ge fø­rer Kim Howe skub­bet over i den mod­sat­te kø­re­ba­ne, hvor den blev ramt fron­talt af en to ton tung Hum­mer. stam­mer ik­ke ale­ne fra den of­fent­li­ge an­kla­ger.

Går ef­ter de dybe lom­mer

Så­le­des har Kim Howes voks­ne sted­børn sagsøgt Jen­ner for mil­li­o­ner.

’ Un­ger­ne’, der iføl­ge Cait­lyn Jen­ners ad­vo­ka­ter ik­ke har haft kon­takt med de­res sted­mor i åre­vis, på­står så­le­des, at Kim Howes død har for­år­sa­gen stærk smer­te og psy­ki­ske pro­ble­mer hos dem. Og som et pla­ster på sår­et for­lan­ger de alt­så mil­li­o­ner fra den be­røm­te re­a­li­ty­og OL- stjerne.

Og Howes pen­geg­la­de fa­mi­lie er ik­ke ale­ne.

Så­le­des har en an­den bi­list, der ik­ke kom fy­sisk til ska­de, og­så an­lagt sag imod sten­ri­ge Jen­ner. Ved­kom­men­de fast­hol­der, at og­så hun/ han har lidt vold­som psy­kisk ska­de på grund af Cait­lyn Jen­ners ha­s­ar­de­re­de kør­sel. Og der skal mil­li­o­ner af dol­lar på bor­det, før den smer­te kan dul­mes.

Uan­set hvad den­ne uges af­gø­rel­se bli­ver, fort­sæt­ter se­ri­en ’ I Am Cait’. Samt­li­ge af­snit ér nem­lig fil­met. Og sid­ste ud­sen­del­se i sæ­so­nen vi­ses 13. sep­tem­ber.

Cait­lyn Jen­ner har end­nu ik­ke ud­talt sig om de tre rets­sa­ger. Men li­ge ef­ter ulyk­ken ud­send­te Bru­ce Jen­ner den­ne med­del­el­se:

» Mi­ne tan­ker går til bå­de fa­mi­lie og ven­ner og til al­le dem, der blev sår­et i ulyk­ken. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, hvor svært det må væ­re. Og jeg vil gø­re alt, hvad jeg kan, for at hjæl­pe « .

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015

Nu ri­si­ke­rer Cait­lyn Jen­ner at bli­ve USAs mest kend­te trans­køn­ne­de fan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.