’’

BT - - NYHEDER - Cait­lyn Jen­ner

Mi­ne tan­ker går til bå­de fa­mi­lie og ven­ner og til al­le de, der var sår­et i ulyk­ken. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, hvor svært det må væ­re

Kim Howe dø­de af si­ne kvæ­stel­ser, mens al­le an­dre slap med knubs. Og ef­ter en seks må­ne­der lang un­der­sø­gel­se er Los An­ge­les’ di­strik­tad­vo­kat nu en­de­lig klar til at af­slø­re, hvor­vidt Bru­ce/ Cait­lyn Jen­ner of­fi­ci­elt skal sig­tes i sa­gen.

Ik­ke på­vir­ket

Iføl­ge Ri­chard Cur­ry fra She­rif- kon­to­ret i Los An­ge­les er chan­cer­ne for en sig­tel­se imod Jen­ner 50/ 50.

Så­le­des var Cait­lyn Jen­ner hver­ken på­vir­ket af stoffer el­ler al­ko­hol, og hun kør­te hel­ler ik­ke for hur­tigt.

Ankla­gen ly­der så­le­des på ’ ufor­sig­tig og for hur­tig kør­sel i for­hold til ak­tu­el­le vej­for­hold’ ( tæt og stop­pet tra­fik). Og hvis Cait­lyn Jen­ner sig­tes og fin­des skyl­dig, ri­si­ke­rer hun op til et års fængsel samt en so­lid bø­de.

Og trans­stjer­nens pro­ble­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.