Jø­der be­tæn­ke­li­ge ved film om ter­r­o­rist

Der er fa­re for, at en ny film ter­r­or­an­gre­bet i København vil ska­be sym­pa­ti for ger­nings­man­den, Omar El- Hus­se­in, si­ger Det Jø­di­ske Sam­fund

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TER­ROR

Når Zen­tro­pa i en nær frem­tid ven­tes at præ­sen­te­re fil­men ’ Luk­ke­de Øj­ne’, der vil skil­dre ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­ins liv, bli­ver det sam­ti­dig et smerte­ligt gen­syn med et dra­ma­tisk døgn for med­lem­mer­ne af Det Jø­di­ske Sam­fund.

For­u­den sit an­greb mod Kr­udt­tøn­den op­søg­te den nu af­dø­de Omar ElHus­se­in som be­kendt og­så sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, hvor han skød og dræb­te den jø­di­ske vagt Dan Uzan.

Ter­r­or­an­gre­bet vil bli­ve skil­dret i den nye film, der dog og­så vil gå et skridt læn­ge­re tilbage og for­sø­ge at af­dæk­ke, hvor­for den 22- åri­ge mand end­te med at bli­ve så ra­di­ka­li­se­ret, har in­struk­tø­ren for­talt til Ber­ling­s­ke.

Men der­med er der og­så fa­re for at ska­be bå­de sym­pa­ti og for­stå­el­se for ger­nings­man­den, ly­der ad­vars­len fra Jø­disk Sam­fund:

» Det er vig­tigt, at vi prø­ver at fin­de ud af, hvad der mo­ti­ve­re­de mor­de­ren, så vi kan for­hin­dre, at det sker igen. Spørgs­må­let er, om en fik­tions­film er det rig­ti­ge for­mat, for jeg fryg­ter, at den vil ska­be bå­de sym­pa­ti og for­stå­el­se for Omar, « si­ger for­mand for Det Jø­di­ske Sam­fund Dan Ro­sen­berg As­mus­sen til dr. dk.

» Det er der ik­ke be­hov for blot et halvt år ef­ter, at den uhyg­ge­li­ge

og util­gi­ve­li­ge hand­ling fandt sted. ven­de det på ho­ve­d­et og la­ve en film om de to dræb­te, der for­u­den Dan Uzan tal­te fil­min­struk­tø­ren Finn Nørgaard, der blev skudt ved Kr­udt­tøn­den.

» Det var nog­le stak­kels, uskyl­di­ge men­ne­sker, der blev myr­det. De fortje­ner i hø­je­re grad en film, « si­ger Dan Ro­sen­berg til dr. dk.

I et in­ter­view med Ber­ling­s­ke for­sik­rer fil­mens in­struk­tør, Ma­ny­ar Parwa­ni, at han ik­ke kom­mer til at fralæg­ge Omar El- Hus­se­in an­sva­ret for ter­r­or­an­gre­bet.

» Uan­set hvil­ke so­ci­a­le for­hold, der gjor­de ham til et let of­fer for yder­ligt­gå­en­de pro­pa­gan­da, kan man ik­ke kom­me uden om hans al­vor­li­ge for­bry­del­se. Det an­svar lig­ger på hans skul­dre, « si­ger han.

For­mand for Det Jø­di­ske Sam­fund, Dan Ro­sen­berg As­mus­sen fryg­ter, at en film vil få fle­re til at sym­pa­ti­se­re med ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.