’’

BT - - NYHEDER - Ul­la Dyr­løv

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at langt de fle­ste børn bedst kan li­de at ha­ve en fast ba­se

» Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at langt de fle­ste børn bedst kan li­de at ha­ve en fast ba­se. De børn, der si­ger, at det fungerer med en syv- syv- ord­ning, be­grun­der det of­te med, at så slip­per de for at skul­le ha­ve dår­lig samvit­tig­hed over for den ene af for­æl­dre­ne, « si­ger Ul­la Dyr­løv til avi­sen.

Hvis syv- syv- de­le­ord­nin­gen skal fun­ge­re, kræ­ver det, at for­æl­dre­ne har et upro­ble­ma­tisk for­hold til hin­an­den, li­ge­som det og­så er vig­tigt, at for­æl­dre­ne bor i sam­me sko­le­di­strikt, så børn ik­ke he­le ti­den bli­ver he­vet ud af de­res van­te mil­jø, ly­der det fra eks­per­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.