VI­DEN­SKAB. DK Fi­ske­o­lie brem­ser skizof­re­ni

BT - - NYHEDER -

Nu har au­stral­ske for­ske­re gi­vet sær­ligt de un­ge end­nu en op­for­dring til at stille en då­se ma­k­rel i to­mat på frokost­bor­det. Fi­ske­o­lie kan nem­lig væ­re nøg­len til fore­byg­gen­de be­hand­ling af en lang ræk­ke psy­ko­ti­ske li­del­ser og de­pres­sion blandt un­ge, for­tæl­ler for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne.

» Den fore­byg­gen­de be­hand­ling er en ’ ga­me chan­ger’, der for­ment­lig kom­mer til at gav­ne man­ge un­ge, der er dis­po­ne­re­de for at ud­vik­le psy­ko­ser. Sam­ti­dig har be­hand­lin­gen in­gen bi­virk­nin­ger - i mod­sæt­ning til psy­ko­far­ma­ka - og vil der­for ik­ke for­år­sa­ge ska­de på folk, der al­li­ge­vel ik­ke vil­le ha­ve ud­vik­let en psy­ko­se, « vur­de­rer pro­fes­sor Paul Am­m­in­ger fra Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne.

Bur­de væ­re stan­dard

I stu­di­et fulg­te for­sker­ne en grup­pe un­ge med høj ri­si­ko for at ud­vik­le psy­ko-

En mas­se­grav i Tys­kland med vold­somt lem­læ­ste­de og tor­tu­re­re­de men­ne­sker er iføl­ge nye ana­ly­ser he­le 7.000 år gam­mel, for­tæl­ler ty­ske for­ske­re. ser. Halv­de­len fi k fi ske­o­lie, mens den an­den halv­del fi k pla­ce­bo.

Eft er syv år hav­de 40 pro­cent af per­so­ner­ne i pla­ce­bogrup­pen ud­vik­let en el­ler an­den form for psy­ko­se, mens kun 10 pro­cent i fi ske­o­lie- grup­pen hav­de ud­vik­let en psy­ko­tisk li­del­se.

» Fi­ske­o­lie bur­de væ­re en del af stan­dard­be­hand­lin­gen for den­ne ri­si­ko­grup­pe af un­ge men­ne­sker, « si­ger Ulrik Haa­hr, der er forsk­nings­lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og

Men­ne­sker med høj in­tel­li­gens har ten­dens til at leve læn­ge­re end dem med lav in­tel­li­gens, vi­ser et in­ter­na­tio­nalt stu­die. For­sker­ne me­ner, at den over­ve­jen­de år­sag er ge­ner­ne. over­læ­ge ved OPUS Kom­pe­ten­ce­cen­ter for de­bu­te­ren­de psy­ko­ser i Re­gion Sjæl­land.

Adop­te­re­de børn bru­ger sund­heds­væ­se­net væ­sent­ligt me­re end dansk­fød­te børn med bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre, vi­ser forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. For­sker­ne ved dog end­nu ik­ke hvor­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.