De­pres­sion føl­ger kun­stig be­frugt­ning

BT - - NYHEDER -

Gravi­di­tet er oft est en lyk­ke­lig be­gi­ven­hed. Men al­li­ge­vel er fa­ren for de­pres­sion hos mo­de­ren størst, når en fer­ti­li­tets­be­hand­ling bæ­rer frugt, vi­ser forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Omvendt er der in­gen sam­men­hæng mel­lem svæ­re de­pres­sio­ner og mis­lyk­ke­de be­hand­lin­ger. » Man skal ik­ke un­der­vur­de­re, hvor hårdt det er at væ­re i be­hand­ling, men det er og­så hårdt at få et barn, « for­tæl­ler ph. d.- stu­de­ren­de Ca­mil­la San­dal Sej­bæk fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.