R sjæ­len

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

Som stem­me­træ­ner for ver­dens stør­ste boy­band One Di­rection og del­ta­ger­ne i den bri­ti­ske ver­sion af ’ X Fa­ctor’ hjæl­per dan­ske He­le­ne Hørlyck hver dag an­dre san­ge­re med at fi nde de­res egen stem­me. Nu har He­le­ne en­de­lig få­et tid til at gen­fi nde sin egen. På tirs­dag ud­kom­mer so­lo­al­bum­met ’ Puc­ci­ni and the Prai­rie’, og sam­me aft en gi­ver He­le­ne Hørlyck kon­cert på Kr­udt­tøn­den i København.

Ud­over at brin­ge mu­sik­ken vi­de­re til He­le­nes man­ge fans over he­le ver­den, tje­ner de nye san­ge og­så som en slags pla­ster på He­le­nes egen mu­si­kal­ske sjæl.

I he­le sit liv har den blon­de dan­sker nem­lig lig­get i kon­stant fl yt­te­rod. Al­le­re­de som barn fl yt­te­de He­le­ne med fa­mi­li­en hvert fj er­de år. Og selv­om til­væ­rel­sen i lan­de som In­di­en, Dan­mark, Eng­land og USA har væ­ret spæn­den­de og sjov, så har nor­ma­de­li­vet og­så haft sin pris.

» Især som barn be­tød det jo, at jeg kon­stant måt­te si­ge far­vel til folk, der be­tød me­get for mig. Den slags kan gi­ve hul­ler i sjæ­len, som man ik­ke en­gang ved, at man ren­der rundt med. Og som vok­sen har det må­ske med­ført, at jeg har haft svært ved at la­de an­dre men­ne­sker kom­me helt tæt på. Og det er blandt an­det den slags pro­blem­stil­lin­ger, jeg for­sø­ger at gri­be fat i i mi­ne nye san­ge, « si­ger He­le­ne Hørlyck, der ik­ke nød­ven­dig­vis drøm­mer om den helt store stjer­ne­til­væ­rel­se.

Bud­ska­bet be­ty der mest

» Jeg har ri­ge­ligt at la­ve som co­ach for bå­de One Di­rection og ’ X Fa­ctor’. Men som kom­po­nist sy­nes jeg og­så, at jeg har en mas­se på hjer­tet. si­den den­gang. Ik­ke ale­ne er jeg ble­vet bed­re til at ud­tryk­ke mig som kom­po­nist. Som san­ger går jeg og­så me­re eft er ud­tryk­ket og bud­ska­bet og min­dre eft er de store, im­po­ne­ren­de to­ner og vil­de ar­ran­ge­men­ter, « si­ger sing­lepi­gen He­le­ne Hørlyck, der som vo­cal co­ach og­så al­tid min­der si­ne ’ ele­ver’ om, at de skal hol­de fast ved de­res per­son­li­ge vo­ka­le sær­præg.

Fra ope­ra til co­un­try

3. Lukas Gra­ham

7 Years Som tit­len an­ty­der, er san­ge­ne på det nye al­bum ba­se­ret på He­le­ne Hør­lycks unik­ke blan­ding af klas­sisk ita­li­ensk sang­kunst og in­spira­tio­nen fra den ame­ri­kan­ske co­un­try­mu­sik. Og i ti­tel­san­gen ta­ger He­le­ne den helt store chan­ce.

Så­le­des syn­ger hun her en af si­ne fa­vo­rit- ari­er fra kom­po­ni­sten Puc­ci­ni – ale­ne ak­kom­pag­ne­ret af ær­kea­me­ri­kan­ske pe­dal- ste­el gu­i­tar – et in­stru­ment, der el­lers kun bru­ges i tra­di­tio­nel co­un­try­mu­sik.

» Når jeg be­gyn­der at syn­ge klas­sisk, ser jeg, at man­ge blandt pu­bli­kum får tå­rer i øj­ne­ne. Og jeg er ær­ligt talt overrasket over, hvor godt den her sæ­re blan­ding fungerer på pla­den, « si­ger He­le­ne Hørlyck.

På tirs­dag ud­gi­ver He­le­ne Hørlyck som sagt al­bum­met ’ Puc­ci­ni and the Prai­rie’. Og sam­me aft en gi­ver hun kon­cert i Kr­udt­tøn­den i København. Du kan fi nde bil­let­ter via www. bil­let­net. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.