Fort­sæt­ter med One Di­rection

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

Li­ge før BT snak­ke­de med al­bum- ak­tu­el­le He­le­ne Hørlyck, fi k hun en be­ha­ge­lig over­ra­skel­se fra USA – en op­ring­ning fra dren­ge­ne i One Di­rection.

» Ja, jeg tro­e­de, at jeg skul­le hol­de lidt fri for at kon­cen­tre­re mig om min egen mu­sik. Men hel­dig­vis har de sta­dig brug for mig. Så nu bli­ver der tryk på igen, « si­ger He­le­ne med et smil.

Li­ge nu lig­ger One Di­rection num­mer ét på hit­lis­ten i 82 lan­de med san­gen ’ Drag Me Down’. De er midt i en suc­ces­fuld tur­né i USA. Den tur va­rer frem til de­cem­ber. Og iføl­ge He­le­ne Hørlyck er pla­ner­ne al­le­re­de lagt for det mest af 2016.

» Det bli­ver ba­re vildt travlt. Og jeg hå­ber ba­re, at jeg kan få tid til at op­træ­de med min egen mu­sik ind imel­lem, « si­ger He­le­ne, der i ja­nu­ar og fe­bru­ar igen skal fun­ge­re som stem­me- co­ach for del­ta­ger­ne i den bri­ti­ske ver­sion af ’ X Fa­ctor’.

Men det er job­bet hos One Di­rection, der for al­vor har gi­vet He­le­ne det store gen­nem­brud. Og eft er fem­te­mand Zaym Ma­lik for­lod ban­det har der væ­ret ek­stra travlt – og­så for He­le­ne.

» Vi skul­le for­de­le hans vo­ka­ler på de fi re an­dre. Og det er gå­et rig­tig godt, « si­ger He­le­ne, der in­drøm­mer, at vo­cal co­ach- job­bet og­så nog­le gan­ge kræ­ver ta­lent in­den for so­ci­al­rå­d­giv­ning, fa­mi­lie­dy­na­mik og psy­ko­lo­gi.

» Jeg tror, at jeg er godt til at se per­so­nen bag stem­men. Og jo hur­ti­ge­re du som læ­rer ved, hvad du har med at gø­re per­son­lig­heds­mæs­sigt, des bed­re bli­ver re­sul­ta­tet, « si­ger dan­ske­ren, der sat­ser på man­ge fl ere år sam­men med de bri­ti­ske gut­ter.

» De er me­get me­re end et boy­band, « si­ger He­le­ne.

Selv­om One Di­rection nu er re­du­ce­ret til en kvar­tet, Lou­is Toml­in­son, Li­am Pay­ne, Ni­all Hor­an og Har­ry Sty­les, så har de sta­dig brug for de­res vo­cal- co­ach, dan­ske He­le­ne Hørlyck. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.