Ras­mus Se­e­bach: Jeg mær­ker et stort pres

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: As­ger La­de­fo­ged

MU­SIK

Han kom, han så, han sej­re­de – og så hed han i øv­rigt Se­e­bach til eft er­navn.

For seks et halvt år si­den duk­ke­de sing­len ’ En­gel’ op. En del sing­ler, tre al­bum og og et hav af kon­cer­ter se­ne­re er Ras­mus Se­e­bach på vej med det fj er­de al­bum, som ud­kom­mer i be­gyn­del­sen af novem­ber. Det, der skal vi­se, om han kan føl- ge op på et pla­desalg på næ­sten en halv mil­li­on al­bum.

» Der er et stort for­vent­nings­pres. Mest fra mig selv. Man vil ger­ne fø­le, at man er helt op­pe at rin­ge igen. Det har helt klart væ­ret en ud­for­dring at få det nye al­bum i kas­sen, men jeg sy­nes, vi har et godt ud­gangs­punkt. Jeg er glad for de nye san­ge, men det er jo ik­ke ens­be­ty­den­de med, at an­dre er det. Jeg har lært, at uan­set hvor god tid, man har til at ar­bej­de i stu­di­et, vil der al­tid op­stå et be­hov for li­ge at dre­je lidt på knap­per­ne end­nu en gang, « si­ger Se­e­bach til BT.

» Der er må­ske en anel­se me­re mo­der­ne lyd den­ne gang, end man­ge vil­le for­ven­te af mig. Men der er og­så en lidt me­re 80er- ag­tig lyd fra de go­de, gam­le da­ge. Der er helt klart nog­le til dan­se­gul­vet. Og nog­le, der ta­ger fat i de me­re tun­ge em­ner. Det nye er, at jeg er ble­vet in­spi­re­ret af den gam­le vi­se­tra­di­tion. «

11. sep­tem­ber ud­sen­der han sing­len ’ Uan­set’.

» Tek­sten hand­ler egent­lig om at be­kræft e hin­an­den, hu­ske at si­ge, at man er vil­de med hin­an­den. Al­le ken­der vel det, at man kan bli­ve lidt usik­ker og spør­ge sig selv, om den an­den vir­ke­lig vil det. Der er det vig­tigt at hu­ske at be­kræft e og si­ge: Det er dig, jeg vil ha­ve. «

Mænd er ik­ke så go­de til det lil­le ord ’ el­ske’?

» Nej, det kan man godt spa­re lidt for me­get på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.