Bei­jing kal­der til store op­ga­ver

Car­sten Dams­gaard har net­op over­ta­get den vig­ti­ge am­bas­sa­dør­post i klo­dens fol­ke­ri­ge­ste land

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Ko­hei Oku­da

Hvor lig­ger Dan­marks stør­ste am­bas­sa­de uden for EU? Was­hin­g­ton DC., vil man­ge sva­re – og­så Wikipe­dia.

Niks, det er i Bei­jing – dér er fl est ud­send­te og an­sat­te.

Der­for er det ik­ke en hvil­ken som helst kar­ri­e­re­diplo­mat fra Asi­a­tisk Plads, som Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et indstil­le­de til po­sten som Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gens ud­send­te re­præ­sen­tant til Fol­ke­re­pu­blik­ken Ki­na – med en fem­te­del af Jor­dens be­folk­ning og en af klo­dens stør­ste øko­no­mi­er.

Ny mand på po­sten er den ru­ti­ne­re­de am­bas­sa­dør Car­sten Dams­gaard, 59, og han har travlt. Fra at ha­ve væ­ret vor mand i Tokyo i fi re år nå­e­de han li­ge hjem at ven­de i au­gust og tak­ke Ma­jestæten for ud­næv­nel­sen ved au­di­en­sen på Chri­sti­ans­borg.

» Jeg lan­de­de i Bei­jing i søn­dags, og al­le­re­de ons­dag afl eve­re­de jeg mi­ne ak­kre­di­ti­ver fra Dron­nin­gen til præ­si­dent Xi Jin­ping i Fol­kets Store Hal på Den Him­mel­ske Freds Plads. « Fik I te? » Nej, ik­ke no­get som helst, « kom­mer det med et grin.

Og så er hver­da­gen be­gyndt på am­bas­sa­den, som har me­get store pro­gram­mer og mål­sæt­nin­ger for det vok­sen­de bi­la­te­ra­le sam­ar­bej­de mel­lem de to na­tio­ner og helt ned til snæ­vert samvir­ke fra dan­ske kom­mu­ner til ki­ne­si­ske dit­to.

» Det er en ud­for­dring af de store, og jeg har over­ta­get en god plat­form fra min for­gæn­ger Fri­is Ar­ne Pe­ter­sen, « si­ger Car­sten Dams­gaard.

Går­de­jer­søn­nen fra Gjel­lerup hav­de som ung ik­ke land­bru­get i sig­te, men sti­le­de på den sam­funds­fag­li­ge linje på Her­ning Gym­na­si- um vist di­rek­te mod ver­dens­sce­nen. Sci­ent. pol.- stu­di­et i Aar­hus – oft e kal­det mag­tens ru­ge­kas­se – sup­ple­re­de han nem­lig un­der­vejs med stu­di­er i Pa­ris og et prak­ti­kop­hold hos FN i New York, så han var kar­ri­e­re­klar, da han som 25- årig kan­di­dat blev se­kre­tær i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Med skud­sik­ker vest

Før­ste udepost blev i Pa­ris, hjem­me blev han som si­dejob se­kre­tær for Fol­ke­tin­gets Uden­rigs­po­li­ti­ske Nævn, var mi­ni­ster­råd ved Nato- re­præ­sen­ta­tio­nen i Bruxel­les, og fra en kon­tor­chef­stil­ling hjem­me, der trak spor, fi k han den før­ste am­bas­sa­dør­post i Tel Aviv. Han var i en pe­ri­o­de po­li­tisk di­rek­tør på Asi­a­tisk Plads og blev am­bas­sa­dør i Af­g­ha­ni­stan.

» Po­sten i Ka­bul var den mest spæn­den­de og ud­for­dren­de, man kun­ne få. Med skud­sik­ker vest som dag­lig på­klæd­ning uden­for, « be­mær­ker han.

Fra Ka­bul gik det til Tokyo, hvor fi re travle am­bas­sa­dør­år blev brugt til at ud­byg­ge for­bin­del­ser­ne mel­lem Ja­pan og Dan­mark – oft e med kon­ge­lig del­ta­gel­se. Næ­ste skridt blev alt­så hop­pet for en uge si­den over Det Ja­pan­ske Hav til Bei­jing – et geo­gra­fi sk spring på 2.100 km, men end­nu stør­re po­li­tisk, øko­no­misk og de­mo­gra­fi sk. Men kon­ge­ri­get er ru­stet til det.

» For på am­bas­sa­den er vi knap 20 top­mo­ti­ve­re­de, ud­sta­tio­ne­re­de dan­ske samt man­ge lo­ka­le, så he­le sta­ben er på om­kring 80. Det er en rig­tig stor ma­ski­ne, « kon­sta­te­rer han.

Gift med Es­ben

Der­til er der tre ge­ne­ral­kon­su­la­ter med dan­ske sta­be i de store by­er og en in­nova­tions­re­præ­sen­ta­tion.

Car­sten Dams­gaard står som al­tid for en åben linje, og am­bas­sa­dør­li­vet skal ud­fol­des på man­ge ni­veau­er og fel­ter ud over på de bo­ne­de gul­ve. Til mid­da­ge og be­gi­ven­he­der her vil der på Car­sten Dams­gaards in­vi­ta­tio­ner stå, at » Dan­marks am­bas­sa­dør og hr. Es­ben Karmark in­vi­te­rer her­med… « . For det er hans æg­te­fæl­le – de blev gift for 21 år si­den.

» Es­ben er lek­tor ved CBS og har fulgt mig på mi­ne po­ster, på nær i Ka­bul. Pt. er han halv­dags­an­sat på læ­re­an­stal­ten, så det bli­ver samvær med en del pend­ling. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.