Kamp for sko­len

BT - - TV - KO­ME­DIE

Scott Voss ar­bej­der som bi­o­lo­gilæ­rer på Wil­kin­son High School. Han er kørt fast i sit job og mang­ler in­spira­tion, og han har hel­ler ik­ke held med at in­vi­te­re den smuk­ke sy­geple­jer­ske Bel­la ud, som han el­lers for­sø­ger at fl ir­te med. Da sko­len skal spa­re, ty der alt på, at det vil gå ud over sko­lens mu­sik­læ­rer, Mar­ty , og det vil Scott gø­re no­get ved. Mar­ty er hans bed­ste ven, og Scott sy­nes, at det vil væ­re en ka­ta­stro­fe, hvis han bli­ver fy­ret. Scott en­der med at stå i spid­sen for et pro­jekt, der går ud på at skaff e pen­ge, så mu­sikpro­gram­met bli­ver be­va- ret. Han ta­ger selv for­skel­li­ge småjobs og be­gyn­der at ar­bej­de ek­stra som un­der­vi­ser for at tje­ne pen­ge til Mar­ty og mu­sikpro­gram­met. Det bat­ter dog ik­ke rig­tig nok, men da han be­sø­ger en af si­ne ele­ver, Ni­ko, der har kæm­pet in­den­for kampspor­ten MMA, får han en ny idé til, hvor­dan han kan skaff e fi - nan­ser. Ni­ko fø­rer ham ind i MMA’s ver­den, og da Scott i si­ne un­ge år var wre­st­ler, op­da­ger han, at man kan tje­ne

Med­vir­ken­de: pen­ge ved at stille op i MMAkam­pe. Men kan han fi nde sin grund­form igen? ( TV 2)

Læ­re­ren Scott Voss ( Kevin Ja­mes) vil skra­be pen­ge sam­men til sin skole ved at gå i rin­gen som MMA- kæm­per - og ta­be. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.