TRAK­TAT MEL­LEM NA­ZI­STER OG KOM­MU­NI­STER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 76 år si­den 1939

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser og hvil­ke be­hov, du selv har i hver­da­gen. Husk at det er ok at si­ge nej. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en, hvis og så­fremt du tør at ta­ge dem op. Ik­ke alt er som det ser ud til at væ­re, så træd var­somt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Da­gens tema er kom­mu­ni­ka­tion. Bre­ve, te­le­fon­sam­ta­ler, internet el­ler an­det re­la­te­ret er no­get, som skub­ber ting i den rig­ti­ge ret­ning for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dag, hvor du stort set kan få lov til at pas­se dig selv og di­ne eg­ne in­ter­es­ser. Rej­ser og ud­land er in­de i bil­le­det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du fø­ler klar og pa­rat til at vil­le be­ri­ge dit liv med nye og spæn­den­de ak­ti­vi­te­ter. Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne og går i gang med et nyt pro­jekt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er nog­le sær­de­les go­de in­spira­tio­ner i luft en, og det kan sag­tens væ­re i dag, at en drøm går i op­fyl­del­se for dig. Tro på dig selv! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er ting og sa­ger, som ik­ke me­re er hold­ba­re for dig. Om det er dit job, bo­lig el­ler dit ar­bejds­liv er un­der­ord­net, ba­re du gør no­get ved det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er amor­i­ner i luft en. Det kan sag­tens væ­re i dag, at du mø­der prin­sen/ prin­ses­sen på den hvi­de he­st. Og­så øko­no­misk er du hel­dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

12). ( Svær 22). ( Mid­del 37). ( Nem

Sov­je­tu­ni­o­nen un­der­skri­ver en ik­ke- an­grebs­pagt med Na­zi- Tys­kland, Mo­lo­tov- Ri­b­ben­trop- pag­ten. Trak­ta­ten in­de­holdt og­så en hem­me­lig til­lægs­pro­tokol, der­gjor­de bl. a. Fin­land, Est­land, Let­land, Bes­sa­ra­bi­en og det øst­li­ge Po­len til sov­je­tisk in­ter­es­se­om­rå­de, mens det øv­ri­ge Po­len skul­le væ­re tysk.

Den ty­ske uden­rigs­mi­ni­ster Joachim von Ri­b­ben­trop, den kom­mu­ni­sti­ske dik­ta­tor, Jo­seph Sta­lin og den sov­je­ti­ske uden­rigs­mi­ni­ster Vy­a­che­slav Mo­lo­tov. Ef­ter un­der­skri­vel­sen af trak­ta­ten ud­brag­te Sta­lin en skål for den ty­ske dik­ta­tor Adolf Hit­ler med or­de­ne: » Jeg ved, hvor me­get det ty­ske folk el­sker de­res fø­rer - jeg vil der­for skå­le for hans hel­bred. « Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.