’ DER­FOR GRÆD

BT - - SØNDAG -

Hvor­dan re­a­ge­rer en idræts­mand straks eft er, at han er ble­vet eu­ro­pa­me­ster? De fl este jub­ler. Men for Flem­m­ing Povls­ens ved­kom­men­de blev der eft er fi na­le­sej­ren på 2- 0 over Tys­kland i 1992 fæl­det en af de stør­ste tå­rer i dansk idræts­hi­sto­rie no­gen­sin­de.

» Jeg har gen­nem åre­ne hørt me­get for mit ud­fald, « gri­ner Flem­m­ing Povls­en og til­fø­jer:

» Den­gang var det jo ik­ke al­min­de­ligt, at mand­li­ge fod­bold­spil­le­re vi­ste fø­lel­ser. Det var me­re in at væ­re cool. Men man kan vel godt si­ge, at jeg var trend­sæt­ter. Se­ne­re har blandt an­dre Ro­ger Fe­de­rer og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg jo eft er­lig­net mig. «

At Flem­m­ing Povls­en re­a­ge­re­de så fø­lel­ses­la­det, for­kla­rer han så­le­des:

» Det dan­ske hold var med ved EM på afb ud og var helt klart un­der­dog. Al­li­ge­vel kva­li­fi ce­re­de vi os til fi na­len mod et tysk hold, der stil­le­de med lut­ter ver­dens­klas­se­spil­le­re. Tænk at vi bå­de kun­ne mat­che og be­sej­re dem. I det øje­blik hvor dom­me­ren fl øjte­de fi na­len af, be­fandt jeg mig i en lyk­kerus, som jeg i min tid som fod­bold­spil­ler hver­ken før el­ler si­den har op­le­vet. Pres­set var væk, og glæden over at ha­ve top­præ­ste­ret var enorm. «

En stor kamp

Det er kun et par uger si­den, at Flem­m­ing Povls­en genså fi na­len på tv.

» Vi spil­le­de en stor kamp og var al­le 100 pro­cent de­di­ke­re­de til op­ga­ven. Det gen­pres og de om­stil­lin­ger, man ta­ler så me­get om i nu­ti­dens fod­bold, sad li­ge i ska­bet, « si­ger Flem­m­ing Povls­en, der dog er­ken­der, at der de se­ne­ste 23 år er sket en stor ud­vik­ling i spil­let.

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.