’’

BT - - SØNDAG -

Flem­m­ing Povls­en

» Det er ble­vet hur­ti­ge­re, og spil­ler­ne er tek­nisk dyg­ti­ge­re. Men det en­ga­ge­ment og den vil­je, vi ud­vi­ste den­gang, kan der sta­dig dra­ges læ­re af, « si­ger Flem­m­ing Povls­en, der kar­ri­e­re­mæs­sigt in­tet fi k ud af EM- tri­um­fen.

» Eft er tur­ne­rin­gen spil­le­de jeg vi­de­re i Borus­sia Dort­mund og score­de der­med ik­ke no­gen øko­no­misk ge­vinst, « si­ger Povls­en.

Men på an­dre punk­ter har EM- gul­det haft stor be­tyd­ning for hans liv.

» Tit­len har åb­net mas­ser af dø­re for mig i fod­bold­ver­de­nen, hvor jeg tid­li­ge­re har væ­ret træ­ner og nu er fod­bold­kom­men­ta­tor ( på Ca­nal 9, red.). Min iden­ti­tet som men­ne­ske er af man­ge hængt op på dét, jeg var med til at præ­ste­re på lands­hol­det for 23 år si­den. Selv­om det eft er­hån­den er læn­ge si­den, og jeg af fod­bold­fans ik­ke så oft e me­re bli­ver kon­fron­te­ret med op­le­vel­sen, har jeg det fi nt med at ha­ve spil­let en rolle i dansk idræts må­ske stør­ste øje­blik no­gen­sin­de, « si­ger Flem­m­ing Povls­en.

Han har sta­dig kon­takt til fl ere af lands­holdskam­me­ra­ter­ne fra den­gang.

» Jo­hn Sivebæk ta­ler jeg oft e i te­le­fon med, og med Kent Ni­el­sen ven­der jeg ugent­ligt ver­dens­si­tu­a­tio­nen, « si­ger Flem­m­ing Povls­en.

idskov@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.