’ DE FOR­VEN­TE­DE, JEG HVER GANG JEG FIK BO

BT - - SØNDAG -

Kom­mer der no­gen, der er bed­re til det, man la­ver, må man ac­cep­te­re det. El­ler kø­be fl ere ak­tier i klub­ben, så man kan få lov at be­stem­me no­get me­re. « Hen­rik ’ Store’ Lar­sen gri­ner og blot­ter det ka­rak­te­ri­sti­ske mel­lem­rum mel­lem for­tæn­der­ne. Knap et kvart år­hund­re­de eft er EM­slut­run­den i 1992 lig­ner han sig selv. Ro­bust fy­sik og blond top.

I marts blev han fy­ret som sponsorat­sæl­ger i Brøndby IF. I dag sid­der for en­den af et lang­bord i kan­ti­nen i Lyng­by Bold­klub, hvor han nu i tre uger har haft kon­tor. ’ Store’ Lar­sen er ik­ke ty­pen, der så­dan syn­ker til bunds, for­kla­rer han med et skul­der­træk.

» Det er ik­ke før­ste gang, jeg er ble­vet fy­ret. Selv­føl­ge­lig bli­ver jeg ir­ri­te­ret og skuff et, når det sker. Det skal man bli­ve. Det bli­ver jeg og­så, når jeg ta­ber i fod­bold. Men det er jo ik­ke no­get, man kan bru­ge fl ere år på. Så er li­vet hårdt, « si­ger han.

Hi­sto­ri­en om Hen­rik Lar­sen er ble­vet sam­men­lig­net med ’ Den grim­me æl­ling’. Den tid­li­ge­re Lyng­by- spil­ler blev skift et ind i den sid­ste pul­je­kamp mod Frankrig og fl øj som en blond sva­ne til top­pen af EM som top­sco­rer med tre mål.

Selv var han så over­væl­det, at han end ik­ke op­fan­ge­de, at der var fyr­vær­ke­ri, da de løft ede po­ka­len. En uge se­ne­re røg han i træ­nings­lejr i den ita­li­en­ske klub SC Pisa Calcio, og her var hans ti­tel som top­sco­rer ik­ke gå­et ube­mær­ket hen.

Svært som midt­ba­ne­spil­ler

» Det skab­te nog­le for­vent­nin­ger, og­så se­ne­re i kar­ri­e­ren. Jeg var den ene­ste midt­ba­ne­spil­ler, der blev top­sco­rer. Al­le de an­dre top­sco­re var an­gri­be­re, så i al­le klub­ber, jeg kom til ef­ter­føl­gen­de, var der hø­je for­vent­nin­ger til, at jeg skul­le sco­re mål. De for­ven­te­de, at jeg vil­le

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015 sco­re, hver gang jeg fi k bol­den. Men det er lidt svært, når man spil­ler midtbane, « si­ger Hen­rik Lar­sen, der dog ik­ke me­ner, han lod sig tyn­ge af for­vent­nings­pres­set.

» Når jeg er på fod­bold­ba­nen, tæn­ker jeg ba­re stra­te­gi­er og tak­tik, og så er alt an­det li­ge­gyl­digt. Jeg vil ba­re ger­ne vin­de. Nog­le gan­ge spil­ler jeg ik­ke på det bed­ste hold, men så må man fi nde på no­get, der gør, at man kan vin­de mod de go­de. Og det var vi go­de til un­der EM. Den med at tro på at vin­de har jeg al­tid haft . «

I 2000 ind­led­te Hen­rik Lar­sen en ti år lang kar­ri­e­re som træ­ner i en stri­be for­skel­li­ge klub­ber, blandt an­det for det færø­ske lands-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.