SCORE­DE, OL­DEN’

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015 hold, men de se­ne­ste fem år har han be­skæf­ti­get sig med fod­bold fra skri­ve­bor­det. Se­ne­st

» Der er al­tid nog­le, der ger­ne vil for­tæl­le, hvad jeg skal gø­re, og hvad jeg ik­ke skul­le ha­ve gjort. Jeg ta­ger det op­pe­fra og ned. Der er man­ge ting, jeg kun­ne ha­ve gjort an­der­le­des, men når man har ta­get en ret­ning, ta­ger man kon­se­kven­sen af det, og så går li­vet vi­de­re. Jeg kun­ne og­så væ­re trå­dt ned i en gulvs­pand og ha­ve bræk­ket be­net, og hvad så? Ge­ne­relt skal man prø­ve no­get i li­vet i ste­det for at væ­re 15 år på den sam­me pind, « si­ger han, in­den han slår fast:

» Jeg er stolt af det, jeg har op­nå­et. Jeg har spil­let på samt­li­ge lands­hold i Dan­mark. Jeg har vun­det no­get, som rig­tig man­ge fod­bold­spil­le­re drøm­mer om. Ba­re spørg en­gel­ske fod­bold­spil­le­re om, hvor man­ge der drøm­mer om at vin­de et EM. Som fod­bold­spil­ler tror jeg ik­ke, jeg kan nå me­re. « cnie@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.