PI­LOT MED KLAP­HAT GJOR­DE IND­TRYK

BT - - SØNDAG -

Set i baks­pej­let blev som­me­ren 1992 mit fod­bold­livs bed­ste even­tyr, « si­ger Jo­hn Sivebæk. Han hu­sker blandt an­det ha­ste­ind­kal­del­sen til slut­run­den eft er Uefas ude­luk­kel­se af krigs­hær­ge­de Ju­goslavi­en.

» In­den EM le­ve­re­de vi en skræk­ke­lig ind­sats mod SNG ( det tid­li­ge­re USSR, red.). Men det lod vi os ik­ke gå på af. Ved an­kom­sten til Sve­ri­ge blev vi ind­kvar­te­ret på et skønt be­lig­gen­de strand­ho­tel, og her var det som om, at al­le brik­ker faldt på plads, « si­ger Jo­hn Sivebæk.

Kam­pe­ne i Sve­ri­ge erin­drer han sta­dig, men det er ik­ke mindst hjem­rej­sen med es­kor­te­ret fl y fra Sve­ri­ge til Dan­mark, han oft est tæn­ker på nu.

» Op­le­vel­sen var sur­re­a­li­stisk. Blandt an­det hav­de pi­lo­ten ik­lædt sig en klap­hat, « si­ger Jo­hn Sivebæk med et smil.

In­den EM hav­de Jo­hn Sivebæk la­vet en af­ta­le med sin da­væ­ren­de fran­ske klub Mo­na­co om en et- årig kon­trakt­for­læn­gel­se.

Hyste­ri­ske fans

Imid­ler­tid le­ve­re­de han en så god EM- ind­sats, at ita­li­en­ske Pescara til­bød ham en to- årig af­ta­le.

» Det sag­de jeg ’ ja tak’ til. Men det skul­le vi­se sig, at det nok ik­ke var no­gen sær­lig god idé. Der var oft e pro­ble­mer med lønud­be­ta­lin­ger­ne, og så hav­de klub­ben alt­så nog­le to­talt hyste­ri­ske fans, « si­ger Jo­hn Sivebæk.

Han nå­e­de at spil­le i alt 87 kam­pe på Alands­hol­det og indstil­le­de kar­ri­e­ren i 1997.

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.