’’

BT - - SØNDAG -

Umid­del­bart eft er gik han ind i sin svi­ger­fars for­ret­ning med kon­tor­for­sy­ning.

I 1998 fi k han Fifa- li­cens, og eft er at han i nog­le år ar­bej­de­de som spil­lera­gent for en­gel­ske Pro­a­cti­ve, hvor han blandt an­det var agent for Tho­mas Gra­ve­sen, da den­ne blev solgt fra Ever­ton til Re­al Madrid, er han nu me­de­jer af dan­ske Pro XI.

Det år­li­ge træf

» Fle­re af spil­ler­ne på EM- guld­hol­det mø­des jeg sta­dig med pri­vat og på lan­dets fod­bold­sta­dio­ner. Én af de ting, jeg sæt­ter stor pris på, er de år­li­ge træf. I fl ere år mød­tes vi al­tid på da­to­en for EM- tri­um­fen ( 26. ju­ni, red.). Det har vist sig at væ­re umu­ligt. Så nu er aft alen ba­re, at træff et bli­ver gen­nem­ført i lø­bet af som­me­ren. Det er så­mænd en ud­mær­ket løs­ning, « si­ger Jo­hn Sivebæk. Han får og­så tid til at spil­le golf. » Mit han­di­cap er fi nt ( 13,7, red.). Jeg hyg­ger mig med spil­let, Men jeg må er­ken­de, at jeg spil­ler det for sjæl­dent. I som­mer har jeg vel mak­si­malt kun gå­et 10 run­der, « si­ger Jo­hn Sivebæk.

idskov@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.