Ri­car­do har in­spi­re­ret mig

BT - - SØNDAG -

Han fi k mas­ser af spil­le­tid på fod­bold­lands­hol­det i kam­pe­ne før EM- slut­run­den. Men da det gik løs i Sve­ri­ge i ju­ni 1992, måt­te Jo­hn­ny Møl­by se sig hen­vist til en plads på re­ser­ve­bæn­ken. » Det skuff ede mig, at jeg over­ho­ve­det ik­ke fi k spil­le­tid ved EM. Men hver­ken jeg el­ler de an­dre spil­le­re, der hel­ler ik­ke kom i ak­tion, brok­ke­de sig, « si­ger Jo­hn­ny Møl­by, der i den for­bin­del­se ro­ser land­stræ­ne­ren Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens mand­skabs­be­hand­ling.

» Han fi k os til at fø­le os som en del af hol­det al­li­ge­vel. Nu er jeg selv fod­bold­træ­ner ( i su­per­liga- klub­ben Vi­borg FF, red.), og de me­to­der, han brug­te den­gang, er jeg in­spi­re­ret af, « si­ger Jo­hn­ny Møl­by, der straks eft er EM skift ede fra fran­ske Nan­tes til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach i Tys­kland.

» Kar­ri­e­re­mæs­sigt kom EM- tri­um­fen ik­ke til at be­ty­de al­ver­den for mig. Jeg hav­de skift et klub un­der al­le om­stæn­dig­he­der. Men det var en kæm­pe op­le­vel­se at væ­re med i EM- trup­pen. Jeg hu­sker ek­sem­pel­vis sta­dig op­tak­ten til fi na­len. Den­gang var det re­ser­ve­spil­ler­ne, der var­me­de må­l­man­den op. Den tæn­ding som Pe­ter Sch­mei­chel hav­de, var im­po­ne­ren­de. Jeg tænk­te, at ty­sker­ne al­drig pas­se­rer ham, og det kom til at hol­de stik, « gri­ner Jo­hn­ny Møl­by.

Han del­ta­ger hvert år i EM- hol­dets som­mer­træf.

Det skuff ede mig, at jeg over­ho­ve­det ik­ke fi k spil­le­tid ved EM. Men hver­ken jeg el­ler de an­dre spil­le­re, der hel­ler ik­ke kom i ak­tion, brok­ke­de sig

Jo­hn­ny Møl­by

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.