Dril­let af Faxe og Povls­en

BT - - SØNDAG - Fo­to: Scan­pix

Eft er et fl ot EM på­drog an­gri­be­ren sig i for­bin­del­se med de fy­si­ske test i stor­klub­ben Olym­pique Ly­on en vold­som knæska­de. Fod­bol­den blev lagt på hyl­den, og ind kom det me­re ci­vi­le ar­bej­de. I dag sid­der den tid­li­ge­re an­gri­ber Tor­ben Frank i lo­gi­sti­kaf­de­lin­gen for Coop Dan­mark, men ses sta­dig med trup­pen. » At vi vandt har skabt nog­le bånd, og når vi ses, kom­mer de gam­le min­der og rø­ver­hi­sto­ri­er, det er no­get vi har sam­men, « for­tæl­ler Tor­ben Frank, der blev ud­nævnt til årets fod­bold­spil­ler i Dan­mark i 1992.

An­gri­be­ren var en af de yn­gre spil­le­re i trup­pen, og det skul­le de æl­dre ud­nyt­te. Der var en helt sær­lig stem­ning i den dan­ske lejr, som gav an­led­ning til fl ere anek­do­ter blandt de tid­li­ge­re spil­le­re.

» Faxe og Povls­en var dem, der al­tid la­ve­de fi s med os, der var lidt yn­gre. Jeg blev rin­get op, mens jeg lå og sov, hvor de ud­gav sig for at væ­re en­ten jour­na­li­ster el­ler mel­lem­hand­le­re. Og så fi k den ba­re på al­le mu­li­ge for­skel­li­ge sprog, og man sad i den an­den en­de og tænk­te: ’ er det her nu rig­tigt?’. Og så kom de to dren­ge skrald­gri­nen­de ud på gan­gen fem mi­nut­ter eft er, « for­kla­rer Tor­ben Frank. Min­der­ne fra EM vil al­tid stå som no­get af det stør­ste, men at få at vi­de, at man skal væ­re far, er li­ge så stort.

Et sær­ligt bånd

» Man kan ik­ke sam­men­lig­ne de to ting, det er to vidt for­skel­li­ge op­le­vel­ser i mit liv. Man står og tæn­ker, er man nu klar til det her, hvor­dan skal jeg væ­re en god far. Det er en an­den nervø­si­tet, man står med, når man skal lø­be ind på ba­nen, hel­dig­vis, « si­ger Tor­ben Frank. Selv­om den tid­li­ge­re an­grebs­spil­ler har lagt fod­bold­støv­ler­ne væk, mø­des han sta­dig med de gam­le gut­ter, » Vi vandt ik­ke kun EM, vi vandt og­så et helt sær­ligt ven­ska­be­ligt bånd til hin­an­den, « si­ger han.

Der blev knyt­tet helt sær­li­ge bånd spil­ler­ne imel­lem, for­tæl­ler Tor­ben Frank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.