’ GUL­DET HAR GJORT MIG YD­MYG’

BT - - SØNDAG -

Den vund­ne EM- fi na­le mod Tys­kland blev Kent Ni­el­sens sid­ste af i alt 54 kam­pe på det dan­ske fod­bold­lands­hold. » 14 da­ge eft er hjem­kom­sten fra slut­run­den i Sve­ri­ge be­slut­te­de jeg mig for at rin­ge til Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen ( land­stræ­ner, red.) og for­tæl­le ham min be­slut­ning. Jeg var 30 år og føl­te, at ti­den var den ret­te til at stop­pe, « si­ger Kent Ni­el­sen.

I fi na­len hu­skes han ik­ke mindst for den fe­ber­red­ning, han på mål­stre­gen præ­ste­re­de for næ­sen af Karl- He­inz Ried­le.

En oste­klok­ke

» Det var stort for mig at væ­re med til at vin­de EM- guld. Men un­der­vejs i tur­ne­rin­gen var jeg ik­ke be­vidst om, at dan­sker­ne der­hjem­me in­ter­es­se­re­de sig så me­get for vo­res præ­sta­tio­ner. Vo­res lejr i Sve­ri­ge kan vel sam­men­lig­nes med en luk­ket oste­klok­ke. Un­der­vejs slap der kun spora­di­ske ind­tryk ind ude­fra, « si­ger Kent Ni­el­sen.

Han for­tæl­ler, at det først var ved an­kom­sten til Dan­mark, at det for al­vor gik op for ham, hvad han hav­de væ­ret med til at præ­ste­re.

» Op­le­vel­sen har sat sig dybe per­son­li­ge spor. Den må­de, vi blev mod­ta­get på, var stor­slå­et. Jeg er bå­de stolt og yd­myg over det, « si­ger Kent Ni­el­sen og til­fø­jer:

Yder sit bed­ste

» De sid­ste 23 år er jeg ad­skil­li­ge gan­ge ble­vet kon­fron­te­ret med EM- tri­um­fen af vildt frem­me­de men­ne­sker. Det har lært mig, hvor me­get fod­bold be­ty­der for man­ge dan­ske­re. Der­for for­sø­ger jeg i de job, jeg si­den­hen har haft , al­tid at yde mit bed­ste hver ene­ste ar­bejds­dag, « si­ger Kent Ni­el­sen.

Han har i dag tæt kon­takt til fl ere af de an­dre spil­le­re på EM- guld­hol­det. Her­i­blandt Flem­m­ing Povls­en, som han har ar­bej­det sam­men med i fod­bold­klub­ben AC Hor­sens og på Hes­sel Gods Fod­bold Col­le­ge.

» Men og­så min gam­le mak­ker i for­sva­ret, Lars Ol­sen, ta­ler jeg oft e med, « si­ger Kent Ni­el­sen, der i fj or op­le­ve­de sin hidtil stør­ste suc­ces som træ­ner ved at fø­re AaB frem til så­vel DMguld som po­kal­ti­tel. idskov@ sporten. dk

Pe­ter Sch­mei­chel er på sko­v­tur, men Kent Ni­el­sen er på plads i grup­pe­kam­pen mod Eng­land.

Fo­to: Scan­pix

Kent Ni­el­sen har hø­stet nye tri­um­fer som træ­ner for AaB. I den­ne sæ­son er han træ­ner for OB.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.