AN­TIK­LI­MAKS D

BT - - SØNDAG -

et var vildt at se den be­gej­string, der var over os, og mær­ke den be­tyd­ning, det hav­de skabt for lil­le Dan­mark. Men det med­før­te og­så det stør­ste an­tik­li­maks, for da­gen før hav­de man fe­stet og hyg­get sig – det var lidt uvir­ke­ligt, det he­le, « for­tæl­ler Claus Chri­sti­an­sen. På 24 ti­mer gik hol­det fra den ene yder­lig­hed til den an­den.

» Det var et kæm­pe an­tik­li­maks, da vi var fær­di­ge på Rå­d­hus­plad­sen. Jeg bo­e­de li­ge ved Nør­report Sta­tion sam­men med Erik Lar­sen, og jeg hu­sker ba­re, at der hav­de væ­ret fl ere hund­re­de tu­sin­de, men da jeg tog en taxa hjem, var der fuld­stæn­dig stille i lej­lig­he­den. «

Tur­bo­en er sat til. Bent Chri­stien­sen ses her i en kamp for Brøndby mod ita­li­en­ske Ro­ma.

Fo­to: Scan­pix

Claus Chri­sti­an­sen vid­ste godt, at han ik­ke skul­le be­skæf­ti­ge sig med fod­bold i he­le sit liv. I dag ejer han en In­ter­sport i Es­per­gær­de.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.