YDER­STE MAN­DAT D

BT - - SØNDAG -

en mod­ta­gel­se, vi fi k ved hjem­kom­sten i København, var uforg­lem­me­lig. Jeg be­trag­ter det som et pri­vil­e­gie at væ­re én af gan­ske få dan­ske fod­bold­spil­le­re, der er ble­vet hyl­det så mas­sivt, « si­ger EM- re­ser­ven Mor­ten Bruun og til­fø­jer: » Men egent­lig var det først på det­te tids­punkt, at jeg føl­te mig som et fuld­gyl­digt med­lem af trup­pen. Jeg var jo kom­met med på yder­ste man­dat og fi k in­gen spil­le­tid i Sve­ri­ge. «

Eft er at ha­ve set inak­tivt med fra sin plads på re­ser­ve­bæn­ken i Dan­marks før­ste fi re EM- kam­pe, blev han i fi na­len mod Tys­kland bedt om at var­me op.

» Jeg var ud­ta­get på sam­me po­si­tion som Jo­hn Sivebæk, og da der op­stod tvivl om, hvor­vidt han i små­ska­det til­stand kun­ne fuld­fø­re kam­pen, var det na­tur­ligt at be­de mig om at hol­de mig klar. Si­ve­bæks bentøj holdt til stra­bad­ser­ne. Så jeg for­blev uden­for, « si­ger Mor­ten Bruun.

530 kam­pe for Sil­ke­borg

Eft er EM fort­sat­te han sin kar­ri­e­re i Sil­ke­borg IF, hvor han står no­te­ret for ik­ke fær­re end 530 klubkam­pe.

» Fod­bold­mæs­sigt fi k EM- tri­um­fen in­gen be­tyd­ning for mig. Jeg kom i mod­sæt­ning til for ek­sem­pel Jo­hn­ny Møl­by, der hel­ler ik­ke fi k spil­le­tid un­der EM, bag­eft er ik­ke til en uden­land­sk top­klub, « si­ger Mor­ten Bruun.

Ik­ke de­sto min­dre er han sta­dig dybt in­vol­ve­ret i sporten.

Eft er sin ak­ti­ve kar­ri­e­re blev han ud­dan­net jour­na­list og ar­bej­de­de i en pe­ri­o­de på Fod­bold­ma­ga­si­net Tips- bla­det. Her­u­d­over var han træ­ner i først Sil­ke­borg og der­næst Sønderjyske, mens han de se­ne­re år har væ­ret fod­bold­kom­men­ta­tor på 6’ eren.

» Via det­te job ser jeg sta­dig en del til mi­ne gam­le lands­holdskol­le­ger Bri­an Laud­rup og Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen. Her­u­d­over har jeg kon­takt til blandt an­dre Kent Ni­el­sen og Flem­m­ing Povls­en, « si­ger Mor­ten Bruun.

idskov@ sporten. dk

I fi­na­len mod Tys­kland blev Mor­ten Bruun bedt om at var­me op, men han fik al­drig spil­le­tid un­der slut­run­den i Sve­ri­ge.

Fo­to: Pal­le He­de­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.