’’

BT - - SØNDAG -

Claus Chri­sti­an­sen vid­ste godt, at han ik­ke skul­le be­skæft ige sig med fod­bold i he­le sit liv.

» Selv­om vi al­le sam­men er fod­bold­spil­le­re, så er vi og­så vidt for­skel­ligt strik­ket sam­men i for­hold til, hvor­dan vi er som men­ne­sker. Jeg be­gynd­te at få et be­hov for at få an­dre in­put end fod­bold og spil­sy­ste­mer og valg­te så at læ­se på han­dels­sko­len, « for­kla­rer han. I dag ejer han en In­ter­sport i Es­per­gær­de. » Jeg tror, sej­ren æn­dre­de på den grundop­fat­tel­se, der var af mig. Jeg blev de­fi ne­ret ud fra den tri­umf, der be­rør­te så man­ge dan­ske­re. Min egen sel­vop­fat­tel­se æn­dre­de sig og­så, for det var ret skel­sæt­ten­de, « for­tæl­ler han.

På tu­ren ind over Dan­mark i fl yve­ma­ski­nen fi k de dan­ske spil­le­re sig no­get af en luft vel­komst:

» Vi var på vej hjem og fl øj ind over Dan­mark, og der var to ja­ger­fl y, som nær­mest lå ude på vin­ger­ne af vo­res fl y – det var en an­der­le­des op­le­vel­se. Den kæ­re Flem­m­ing Povls­en var dog ik­ke så be­gej­stret for at fl yve, så han hav­de svært ved at se det mor­som­me, « gri­ner Claus Chri­sti­an­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.