THE DA­NISH WAY

BT - - SØNDAG -

For re­ser­ve­må­l­man­den Mo­gens Krogh blev det et EM, der gav stær­ke bånd og en op­le­vel­se af, hvor­dan kun et dansk hold kun­ne spil­le. » The da­nish way for­næg­ter sig jo ik­ke. Der er ble­vet sagt og talt me­get om Ri­chards må­de at gø­re tin­ge­ne på, men det pas­se­de ba­re til den dan­ske må­de at væ­re på. Hvis Ri­chard hav­de væ­ret land­stræ­ner for det ty­ske lands­hold og var kørt ind på McDo­nald’s da­gen før fi na­len, så hav­de spil­ler­ne nok re­a­ge­ret helt an­der­le­des, « for­tæl­ler Krogh, der i dag er ch­eft ræ­ner i Næst­ved.

Ri­car­dos pa­pe­gø­je

Sam­men­hol­det blandt ty­ve mænd er dét, der står stær­ke­st for Mo­gens Krogh, og han er ik­ke i tvivl om, at det var med til at gi­ve de go­de resultater. Der var ik­ke én på hol­det, som føl­te sig uden­for, og der var til ti­der en dren­ge­røvs­stem­ning, men det be­tød ik­ke, at man ik­ke gav alt, når man træ­ne­de og spil­le­de kam­pe.

» Ri­chard hav­de en ta­le­må­de, jeg al­drig glem­mer: ‘ Hvis man kan snak­ke som en pa­pe­gø­je om nat­ten, kan man og­så sid­de på sin pind om mor­ge­nen,’ « si­ger Mo­gens Krogh med et grin.

sisb@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.