E

BT - - SØNDAG -

n hur­tigt pak­ket ta­ske og ind i en taxa di­rek­te tilbage mod Dan­mark og fø­de­gan­gen. Det var hel­digt for Bent Chri­sten­sen Aren­søe, at EM ik­ke blev afh oldt læn­ge­re væk end i na­bo­lan­det Sve­ri­ge. » Jeg kan hu­ske, at jeg lag­de en sed­del un­der Ri­chards dør, hvor jeg hav­de skre­vet, at jeg var ta­get hjem. Da jeg kom tilbage, kom der champag­ne på bor­det, det var en fed fø­lel­se , « for­tæl­ler Chri­sten­sen.

» Bå­de Kim ( Vil­fort red.) og jeg tog hjem un­der EM og kom igen. Der var den her fa­mi­liæ­re hold­ning , og det blev der ik­ke kig­get skævt til, « fort­sæt­ter han.

Eft er en ak­tiv kar­ri­e­re valg­te Chri­sten­sen nye ve­je. De før­te til en mer­ko­nom­ud­dan­nel­se i virk­som­hed­s­ø­ko­no­mi.

» Da jeg stop­pe­de kar­ri­e­ren, be­gynd­te jeg at læ­se ju­ra i nog­le år og var helt væk fra fod­bold­ver­de­nen, men jeg kan godt li­de at rø­re mig og ha­ve med fod­bold­spil­le­re at gø­re, så jeg kun­ne ik­ke helt hol­de mig væk fra den ver­den, jeg var be­gyndt i, « si­ger den nu­væ­ren­de land­stræ­ner for U19- lands­hol­det, der fi k kal­de­nav­net ’ Tur­bo’, da han eft er si­gen­de kun­ne lø­be 100 me­ter på 11 se­kun­der. sisb@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.