N

BT - - SØNDAG -

u, 23 år eft er at det dan­ske fod­bold­lands­hold blev eu­ro­pa­me­stre, har Hen­rik Andersen sta­dig et am­bi­va­lent for­hold til tri­um­fen. » Det var fan­ta­stisk, at alt gik op i en hø­je­re en­hed for hol­det den­gang i 1992. Stor ros til Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen ( land­stræ­ner, red.). Eft er at Ju­goslavi­en kort tid før slut­run­den blev ude­luk­ket, og vi blev ha­ste­ind­kaldt som re­ser­ver i ste­det, fi k han på re­kord­tid skabt en ene­stå­en­de holdånd, « si­ger Hen­rik Andersen og til­fø­jer:

» Men hvad an­går mig selv, end­te EM jo og­så med at bli­ve en dår­lig op­le­vel­se. «

Sy­net var vær­re end smer­ter­ne

Han hen­vi­ser til den ska­de, han på­drog sig i se­mi­fi na­len mod Hol­land:

» I et sam­men­stød med Marco van Ba­sten bræk­ke­de jeg min ven­stre knæskal. Sy­net af ska­dens om­fang var den­gang vær­re end sel­ve smer­ter­ne. Men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg på ba­nen blev gre­bet af pa­nik, da jeg op­da­ge­de hvor al­vor­lig si­tu­a­tio­nen var. Al­le­re­de da­gen eft er blev jeg ope­re­ret og var eft er­føl­gen­de så med­ta­get, at jeg måt­te se fi na­len med be­net højt hæ­vet i so­fa­sto­len hjem­me hos mi­ne for­æl­dre på Ama­ger, « si­ger Hen­rik Andersen.

Han gik her­med glip af guld­fe­sten eft er den vund­ne fi na­le over Tys­kland.

» Det var po­k­kers uhel­digt. Den go­de op­le­vel­se vil­le jeg na­tur­lig­vis ger­ne ha­ve haft med, « si­ger Hen­rik Andersen.

Han be­teg­ner EM- slut­run­den som en skel­sæt­ten­de be­gi­ven­hed for ham.

» In­den tur­ne­rin­gen hav­de jeg al­drig tid­li­ge­re væ­ret al­vor­lig ska­det. Men i de eft er­føl­gen­de sæ­so­ner blev jeg i lange pe­ri­o­der sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.