IG ONDT

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 23. AU­GUST 2015 uden­for med ska­der i så­vel knæ som an­kel. Jeg nå­e­de at spil­le en en­kelt land­skamp me­re. Min yde­ev­ne her var dog kun 25 pro­cent af mit mak­si­ma­le. Så det blev in­gen suc­ces, « si­ger Hen­rik Andersen.

Det bli­ver vær­re og vær­re

Hel­ler ik­ke i dag er han fy­sisk på top­pen.

» Smer­ter­ne i mi­ne to knæ bli­ver vær­re og vær­re.

Når jeg går, er fø­lel­sen næ­sten den sam­me, som når man kø­rer bil uden dæk. Det skyl­des blandt an­det, at bru­sken un­der den knæskal, som jeg bræk­ke­de, er for­s­vun­det to­talt, « si­ger Hen­rik Andersen.

Helt fy­sisk inak­tiv er han dog ik­ke. Fem­seks gan­ge om året spil­ler han golf.

Kon­tak­ten til fod­boldspor­ten er til gen­gæld in­takt.

» Eft er i nog­le år at ha­ve væ­ret Fifa- agent, er jeg nu an­sat som scout for Schal­ke 04 ( tysk Bun­des­liga- klub, red.). Det be­ty­der, at jeg in­di­mel­lem sta­dig mø­des med nog­le af hold­kam­me­ra­ter­ne fra EM- hol­det, « si­ger Hen­rik Andersen, der bor i den bel­gi­ske by Eu­pen.

» Der­for er jeg sjæl­dent i Dan­mark, og der­for har har min del­ta­gel­se i de år­li­ge sam­men­kom­ster med EM- guld­hol­det kun væ­ret af spora­disk ka­rak­ter, « si­ger han.

idskov@ sporten. dk

Se­mi­fi­na­le: Hen­rik Andersen skri­ger af smer­te – og i pa­nik. Fo­to: Scanåpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.