KIM CHRI­STOF­TE H

BT - - SØNDAG -

an gik den lange vej ned mod hol­læn­de­ren Hans van Breuke­len. Han skul­le spar­ke et straff es­park, der kun­ne få de fl este men­ne­sker til at ryste i buk­ser­ne. Med en scor­ing kun­ne han sen­de Dan­marks fod­bold­dren­ge i EM- fi na­len. Den den­gang 32- åri­ge Kim Chri­stoft e skrev sig ind i dansk fod­bold­hi­sto­rie, da han iskoldt og nær­mest uden til­løb spar­ke­de den lil­le run­de sik­kert i net­tet til dansk sejr. Den eft er­føl­gen­de ju­bels­ce­ne, hvor han løb rundt om sig selv, in­den han blev om­rin­get af hold­kam­me­ra­ter, er si­den ble­vet iko­nisk ( se for­si­den).

Få år eft er stop­pe­de Kim Chri­stoft e fod­bold­kar­ri­e­ren, og så be­gynd­te han el­lers at leve et liv un­der ra­da­ren. Pres­sen und­går han helst, og når der er sam­men­kom­ster for 92- hol­det, må hold­kam­me­ra­ter­ne oft est kig­ge langt eft er ham.

Eft er kar­ri­e­ren in­den for kridt­stre­ger­ne har Kim Chri­stoft e holdt sig væk fra fod­bol­den. I ste­det har han for­søgt at etab­le­re sig in­den for er­hvervs­li­vet. Fle­re gan­ge har han haft bå­de di­rek­tions­po­ster og be­sty­rel­ses­po­ster i bl. a. it­fi rma­er, som han selv har etab­le­ret.

Pres­sens sø­ge­lys kun­ne han ik­ke kry­be udenom, da han i ok­to­ber sid­ste år blev eft er­lyst i Stat­s­ti­den­de for en gæld på over 66.000 Kim Chri­stof­te skrev sig ind i dansk fod­bold­hi­sto­rie, da han iskoldt i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen mod Hol­land send­te Dan­mark i EM- fi­na­len.

Fo­to: Ama­ger Bla­det kr. I den for­bin­del­se snak­ke­de BT med Kim Chri­stoft e, hvor han for­tal­te, at hans ny­e­ste på­fund var at hjæl­pe an­dre iværk­sæt­te­re i gang. Sam­ti­dig for­søg­te han og­så at etab­le­re sig in­den for byg­ge­bran­chen med ma­te­ri­a­ler til bæ­re­dyg­ti­ge hu­se.

BT snak­ke­de med fl ere ved den lej­lig­hed, der på­stod, at Kim Chri­stoft e skyld­te dem pen­ge eft er blandt an­det at væ­re fl yg­tet fra ube­talt hus­le­je. På­stan­de, Kim Chri­stoft e pu­re af­vi­ste i novem­ber sid­ste år, da han snak­ke­de med BT.

Pe­ter Sch­mei­chel, Tor­ben Pie­ch­nik og Kim Chri­stoft e har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til dis­se ar­tik­ler.

Tor­ben Pie­ch­nik med EM- po­ka­len. Si­den var han med til at vin­de guld med AGF i po­kal­fi­na­len i 1996. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.